Suku 4, Iha Manatuto Intrega Rai Hektares 163 Ba Governu

MANATUTO—Komunidade, Sub Distritu Manatuto Vila kompostu husi Suku tolu, husi Ma’abat, Ailili, Aiteas no Tau, ofisilamente intrega rai hektar 163 ba governu atu halo konstrusaun Akademia Peska, no Sentru Formasaun Ikan, iha Manatuto.

Primeiru Ministru (PM), Kay Rala Xanana Gusmao, Sabadu (22/6), ofisialmente simu rai hektar 163, ho objetivu atu halo konstrusaun ba Eskola Akademia Peska no Sentru Formasaun kona ba ikan nian, iha Manatuto.

PM, Xanana fo agradese ba iha komunidade husu suku 4, ne’ebe ho inisitiva diak hodi intrega rai hektar 165 ba iha governu atu hari konstrusaun kona ba uma eskola Akademia Peska no sentru formasaun ika nian.

“Hau husu ba imi (red-Komunidade),  sira iha fatin ne’e atu tau atensaun ba ida ne’e, no husu atu koidadu rai ida ne’e, no imi tenke buka tuir fatin fo amiasa ba inundasaun, liliu kona ba mota tuun mai,” hatete Xanana.

Prezidente Komisaun Instaladora Akademia Peskas, João Freitas dehan, Primeiru Ministru rasik mos fo instrusaun ba nia atu bele loke baleta para mota ne’ebe tun mai ne’e halai ba fatin ida deit. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL web, edisaun Tersa (25/6). Oscar Salsinha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here