Tinan Ne’e Governu Sei Hapara Ke’e Restus Mortais

DILI-Tinan ne’e governu liu husi Sekretariu Asuntu Veteranus sei hapara ke’e restus Mortais iha Distritu hotu, tanba sira sei prepara stok urnas hodi aloka ba distritu 13.

Kestaun ne’e fo sai husi Sekretariu Estadu asuntu Veteranus (SEAV), Julio Sarmento da Costa “Meta Malik” katak sira iha planu atu hapara ke’e restus mortais iha distritu hotu, no sira mos sei organiza komisaun organizadora ba programa ke’e restus mortais.

Atu ke’e restus mortais, husi Distritu Covalima ami sei organiza komisaun Organizadora, Ossu, Maliana, maibe situasaun Distritu Ainaro Saudozo sira nia ruin liu tia volume nebe’e ke ami bele sustenta, entaun tinan ida ne’e, distritu hotu-hotu para lai, dehan SEAV Julio Meta Malik ba  STL, iha nia knar fatin Caicoli Dili, Kuarta (2/04).

Iha Parte seluk Deputadu bankada CNRT Antonio Ximenes hateten, restus mortais ne’e iha distritu balun ke’e ona, maibe distritu balun mos to’o agora seidauk ke’e, oinsa governu iha planu nebe’e diak hodi bele ke’e restus mortais sira ne’e. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (4/4/2014). Jacinta Sequera

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Seminarista Balide Agradese Xanana & Timor Oan iha Estranjeiru

DILI, STLNEWS.co - Seminarista sira husi Eskola Seminariu Nossa Senhora Fatima (SENOFA) Balide, Dili, agradese ba domin boot husi Lider Istóriku Kay Rala Xanana...

Kazu Espoza Teofilo Caldas; GMPTL Husu Mane Labele Sama Parseira

DILI, STLNEWS.co - Relasiona ho kazu Sekretariu Estadu Arte no Kultura (SEAK) Teofilo Caldas nia feen kaben, mate tanba deskonfia tara aan, Grupu Mulheres...

Hasai Imunidade Anabela, Olinda: $40 Deit Lalika Hatan Ba Tribunal

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) hasai ona imunidade deputada bankada FRETILIN Anabela Savio, atu hodi ba hatan iha tribunal relasiona ho kazu mina....
%d bloggers like this: