TL La Gosta Investor Mai Buka Servisu

DILI– Timor Leste (TL) La Gosta Investor sira nebe husi Nasaun seluk mai buka servisu iha rai ida nee, maibee TL prezisa investor nebe mai loke servisu iha TL hodi dezenvolve Nasaun nee.

Kestaun ne’e hato’o husi diretur Luta Hamutuk Mericio Akara katak tuir sira nia monitoring, Timor Leste persiza investor nebe mai ho modal bo’ot hodi loke servisu ba Timor oan hotu, laos investor sira nebe mai buka servisu iha nasaun foun ne’e.

Tuir ami nia monitoramentu, ami hakarak dehan TL prezisa investedor ida nebee iha modal rasik ou modal bo’ot lori servisu mai TL, para joven Timor oan sira nebe la iha servisu bele ba servisu iha neba, TL laos la kontenti ka lagosta, ba maluk sira estrangeru nebee mai faan sasan ka loke kios ka dudu roda tolu, maibee TL lolos la prezisa, tamba sira laiha modal maka mai, nee maka problema, hateten Akara ba STL iha  nia servisu fatin, Faraol, Dili, Kinta (18/07/2013).

Iha parte seluk Prezidente KSTL Agustinho Soares hateten Ne’e kazu nebee seriu, tamba dalabarak  atraves sira nia hasoru malu ho SEFOPE no parte kompatente, sira sempre hateten  se Governu TL iha duni vontade hakarak redus dezempregu iha rai ida nee, tenki iha formatu politika ida klaru. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sesta (19/7). Joao Anibal

1 COMMENT

  1. Sim, china singapura ka ou Jepan no sira seluk tan mai loke loja kiik oan-kiik oan fan sasan kareta nian no sasan seluk tan, komesa kedas estrada bot Aimutin to’o Timor Plaza. Sira so para buka lucru i hodi sai hotu ba sira nia rain. Timor oan so ida ka rua deit maka serviso sai kaiseru ou matros iha sira..pior liu tan maka iha Super Market OPEN nia ormatan sorin kedas…..ita bot sira ba compras iha neba halo repara didiak tok. Super Market bot i furak maibe ema estranzeiro mai buka riku sira nian, i iha ormatan sorin lolos kedas povo kiik moris mukit sira faan modo ho gerobak…..entao ita ukun an tia ema seluk maka mai halo bokur an deit…….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Xanana Husu Joven Kria Pás & Estabilidade

DILI, STLNEWS.co - Lider nasional Kay Rala Xanana Gusmão husu ba joven iha Bairo Moris Foun C, Santo Antonio Comoro atu kria pás no...

Asosiasaun Emprezariu Xineza Apoiu Material Konstrusaun Ba BOP

DILI, STLNEWS.co - Ekipa voluntariu Mama Bolu Timor-Leste parseria ho Asosiasaun Emprezariu Juventude Xineza Timor oan apoiu material konstrusaun ba Batallaun Orden Públika (BOP)...

PR Ho Espoza Vizita Eko Turismo Sentru Estudu Mangrove

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo no nia espoza ohin Domingu (01/08/2021) halo vizita ba fatin eko-turismu Sentru Estudo Mangrove, Hera. Iha...
%d bloggers like this: