Veteranus La Konkorda Xanana Rejigna A’an, Meta Malik: Veteranus Sei Presiza Xanana

Dili– Sekretariu Estadu Asuntu Veteranus Julio Da Costa Sarmento alias Meta Maik, hatete Veteranus sei presiza Primeiru Ministru nia prezensa ba Nasaun Timor Leste, no Veteranus la simu kuandu Xanana Regina a’an.

Sekretariu Estadu asuntu Veteranus Julio da Costa Sarmento “Meta Malik” hatete kuandu Premeiru Ministru hakarak atu rejigna a’an, tenki iha elisaun ba Governu ida ne’e, ho razaun sira hanesan ne’e sedu liu kuandu atu koalia saida maka ema kurizi.

Sekarik Premeiru Ministru atu rejigna karik ne’e tenki iha elisaun foun ba Governu ida ne’e, tamba ne’e hanesan sedu liu ita atu koalia saida maka ema seluk mehi katak, nia atu sai hanesan Premeiru Ministru, tenik Malik ba STL, Iha Edifisiu MSS Caicoli, Segunda (2/12/2013).

Iha fatin seluk Veteranus balun hatete, kona ba rejignasaun Xanana no fo fali Vigura ba iha Agio Pereira, ne’e laos kestaun ida ba resolve problema maibe tenki liu husi elisaun antisipada karik Premeiru Ministru hakarak atu rejigna a’an. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Tersa (3/12/2013). Jesuina da Costa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here