Viola Vistu, Imigrasaun Kaer Ema Rai Liur 790

DILI—Servisu Polisia Imigrasaun (SPI), hahu husi Janeiru 2013 to’o agora kaer ona sedadaun estranjeru hamutuk 790, ne’ebe viola vistu turista hodi halo servisu iha teritoriu Timor laran tomak.

Tuir Adjuntu Direitor Servisu Migrasaun (SM), Inspetor Xefi, Luis Bareto ba STL iha nia servisu fatin katak, durante fulan hirak ne’e halo ona kapturasaun ba sedadaun estranjeiru hamutuk 790, barak liu maka mai husi Indonezia, no Xina.

Servisu Imigrasaun atu kontrola ema estranjeiru ne’ebe tama sai iha teritoriu Timor laran tomak, hau hakarak hatete deit katak durante iha 2013 husi Janeiru to agora ami konsege kaptura ema estranjeiru ne’ebe maka hela iha ita nia rai laran ilegalmente, ne’ebe uza vistu turista hodi halao servisu, balun vistu mate, balun tama illegal, ne’e ami konsee no detekta iha 790,  hatete Luis Bareto.

Husi numeru 790, Imigrasaun konsege haruka fila 217, restu seluk kumpri sira nia dever hodi selu multa iha imigrasaun, no ba numiru 393 sei prosesu atu hetan vistu traballu. Sira ne’ebe viola vistu barak liu mai husi Indonezia, iha 2013 kuaze 600 resin, Xina 74, Filipina 8, husi nasaun ida ka rua hanesan mai husi Singapura, Miyanmar, husi Vetnam 35, Srilanka 2, sira haruka fila abandona volantariu. Informasaun kompletu iha STL Jornal no STL Web, edisaun Sabado (24/8). Oscar Salsinha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Numeru Covid Aumenta, Adriano: Fatin Ba Pasiente Grave La iha

DILI, STLNEWS.co - Deputadu Adriano do Nascimento hatete, kada loron numeru Covid-19 iha Timor Leste kontinua aumenta ba bebeik, maibe fasilidade liu liu ba...

MESSK Asina MoU Ho Ensinu Superior Publiku & Privadu

DILI, STLNEWS.co - Ministru Ensinu Superior Siensia no Kultura (MESSK), Longuinhos dos Santos, asina Memorandum of Understanding (MoU) ho ensinu superior publiku no privadu...
%d bloggers like this: