Komisaun C Sei Fiskaliza Kazu Faan Uma Estadu

DILI, STLNEWS.co – Komisaun C neebe trata asuntu Finansas Publikas iha Parlamentu Nasional (PN) sei halo fiskalizasaun ba Rejiaun Administrativa Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA), hodi haree kazu uma estadu neebe Prezidente RAEOA, Arsenio Paixão Bano faan ba individu balun.

Prezidente Komisaun C, Sedelizia dos Santos dehan, uma estadu neebe faan ba ema individu nee klaru labele tanba osan estadu.

“Entaun osan Estadu ita foti para benefisiu ba povu tomak, laos benefisiu ba ema ida rua deit, sei rai no uma nee povu no governu nian, Komisaun C iha direitu duni atu ba haree konaba ida nee,” dehan Prezidente Komisaun C, Sedelizia dos Santos ba jornalista sira iha PN, Sesta (18/08/2023).

Nia tenik, la merese sasan halo uza osan estadu nian uza hotu tiha, foti hodi faan fali ba ema individu ida rua nee labele, nee kontra lei.

“Komisaun C ba halo fiskalizasaun nee klaru absolutamente, tanba hori bainhira hau mos fo sai ona katak, depois debate Orsamentu Retifikativu, ami sei ba fiskaliza hodi haree, tanba asuntu barak tebes, komisaun tenki ba haree en-relarasaun ho uzu osan estadu nian inklui uma estadu neebe faan ba ema individu,” haktuir nia.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here