Apresia Bankada Opozisaun, CNRT Husu Membru Govervu Tulun Xanana

DILI, STLNEWS.co – Bankada CNRT apresia bankada opozisaun FRETILIN, PLP, KHUNTO, iha debate programa IX Governu, no husu membru IX Governu tulun Primeiru Ministru Xanana Gusmao kumpri kompromisu iha programa, servisu hodi servi nasaun no povu.

Liu husi deklarasaun Bankada CNRT, iha debate programa ba loron daruak, Kuarta nee (19/07/2023) iha parlamentu, Visi Bankada CNRT Patrocino Fernandes katak, CNRT hatoo agradesimentu boot ba povu Timor-Leste fo hikas konfiansa ba CNRT ho PD asumi responsabilidade ukun hodi servi povu no nasaun.

Horisehik no ohin IX Governu lori programa mai debate iha parlamentu hodi hetan apresiasaun deputadu sira iha PN. Programa hatur iha kompromisu, Bankada CNRT haree katak nee todan ba governu, maibe nee responsabilidade povu depozita ba partidu 2 neebe kaer ukun.

“Bankada CNRT apresia bankada opozisaun neebe halo apresiasaun ba programa IX Governu hahu horiseik no ohin kontribui pensamentu kritiku inovativu ho konstrutivu atu hadia povu no nasaun,” katak Visi Bankada CNRT nee.

Patrocino agradese ba afirmasaun bankada opozisaun konaba programa governu, hanesan bankada governu afirma, se asumi responsabilidade nudar bankada governu iha PN, atu buka intendimentu politika iha PN, hodi fo espasu no biban ba governu hodi iha fatin introdus kompromisu politiku tau iha programa ba planu anual kada tinan hodi servi povu no nasaun tuir programa prinsipais 6 neebe hatur ona iha programa.

“Ami Bankada CNRT husu ba membru governu hotu atu servisu ho seriedade tulun Primeiru Ministru Xanana, hodi kumpri kompromisu neebe hatuur ona iha programa”, tenik Patrocino.

Nunee mos Xefi Bankada PD, Antonio da Conceicao Kalohan hatete, PD sauda deputadus, nudar forma responsabilidade, fasilita debate programa governu too remata.

“Partisipasaun deputadu husi bankada 3 opozisaun FRETILIN, KHUNTO, PLP no partisipasaun prontu husi deputadu bankada governu CNRT ho PD, konfirma no reafirma komprimentu responsabilidade, ita hotu nudar reprezentante lejitimu husi aktus demokratikus rezultadu eleisaun parlamentar”, katak Kalohan.

Nia hatete, atu halao knaar reprezenta povu, hola desizaun politika ba vida estadu no nasaun.

PD hakarak apresiasaun ba IX Governu, lidera husi Primeiru Ministru Xanana asumi hikas responsabilidade ba fiar povu, hodi sai fali povu nia servidor tinan 5 mai.

Nia deklara, aprovasaun programa governu, signifika hatan politiku ida hodi loke dalan ba ezistensia lejitimu governu, liu husi reprezentante povu atu ukun hodi implementa programa nudar forma servi povu no nasaun.

Xefi Bankada PD hatete, nudar bankada governu hakarak tatoli lia, atu governu onra komprimisiu sira liu husi programa neebe hetan aprovasaun iha uma fukun PN, nia implementasaun no materializasaun kada tinan durante mandatu.

Implementasaun programa sasukat hola responsabilidade ba povu nia fiar, nasaun nia bolu no implementasaun programa mos, resposta sim ba povu nia komfiansa no nasaun nia bolu.

Nia haktuir, hanesan diskursu PM Xanana katak, “Dalan nee iha ita nia oin nakonu ho dezafiu, tenke infrenta ho responsabilidade, PD husu ba membru governu iha responsabilidade aas, iha ukun. Sente todan i asume responsabilidade, labele fahe katak o nian, hau nian, governu ida ekipa, servisu hamutuk, halao knaar ukun servi povu ho diak”, tenik Antonio.

Tuir nia, hanesan eis membru governu iha IV ho V Governu fiar metin ba PM Xanana nia lidera, sei dudu membru governu atu halao konskista susesu ba implementasaun programa foin aprova.

Tuir nia, rejista hanesan estrada munisipiu too kapital, munisipiu ba munisispiu, eletrisidade lori naroman ba povu hodi leno uma kbiit laek, portu tibar nudar liman rohan IV no V Governu no susesu boot finalizasaun mar de Timor.

Nudar Bankada Governu PD hakarak hatoo mos apresiasaun hanoin kritiku konstrutivu husi bankada opozisaun, FRETILIN PLP no KHUNTO nee laos atu halo negasaun ba preoridade governu aprezenta, maibe kontributu valiozu ba governu atu ukun.

Tuir Antonio, hein katak tinan 5 mai, programa aprova bele normaliza situasaun sosiu politiku no sosiu ekonomiku nasaun nian, hodi ema kbiit laek toba duku no hakmatek iha kalan atu sira iha nafatin vida moris hamrik tane nasaun.

(Ekipa STL)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here