CNE Prepara Konferensia Pas & Estabilidade

DILI, STLNEWS.co – Garante eleisaun parlamentar lao diak, Komisaun Nasional ba Eleisaun (CNE – sigla portugues) sei prepara konferensia ida konaba garante pas no estabilidade iha rai laran.

Kestaun nee hatoo husi Prezidente CNE, Jose Agostinho Belo ba jornalista sira, bainhira remata halo enkontru ho Prezidente Republika Jose Ramos Horta iha Palasiu Prezidente Bairu Pite, Segunda loraik (27/03/2023).

Nia hatete, ohin audensia ho Prezidente Republika mai hatoo hela servisu balun neebe mak CNE halao, liu-liu konaba supervizaun iha rai liur konba rejistu sidadaun sira, no iha biban nee hatoo mos ba iha Prezidente Republika konaba kampanha fulan oin sei komesa.

“Ita atu garante kampanha no eleisaun ida lao diak, mak oras nee daudaun CNE prepara hela, sei iha konferensia nasional ida sei konvida mos partidu politiku no sosiedade hotu nomos arte ritual hotu neebe importante iha rai ida nee atu partisipa, konferensia nee nia onjetivu oinsa konvida pesoal sira neebe iha kapasidade sai ezemplar, oinsa mak koalia konaba pas no establidade no liga ho buat ida fraternidade humana, katak Timor Leste maski kiik oan maibe ita adere tiha ona ida nee sai realidade,” dehan nia.

Tanba nee mak CNE halo atividade ida vizita eminensia kardeal hatoo mos oinsa ninia kontribuisaun ba iha pas no establidade, apoiu husi papel igreza nia.

Nia haktuir, iha biban nee hatoo mos ba pkonaba observador liu-liu orgaun eleitoral husi CPLP neebe konfirmadu ona sei partisipa porvolta 3 pesoas mai husi ASEAN Indonezia, Tailandia, nomos Mianmar neebe mak hatoo ona ninia pedidu hodi partisipa, aprende netik buat ruma.

“Atividade sira nee husu mos prezidente nia prezensa, nunee ita hotu diskuti konaba intrese nasaun nia, nunee prezidente fo mensajen estadu nia ba partidu hotu neebe atu konkore iha eleisaun ida nee,” katak nia.

No atividade ba konferensia ba pas no estabilidade nee sei realiza iha loron 12 fulan Abril tinan 2023.

Prezidente Republika Jose Ramos Horta mos entuziasmu tebes no sei partisipa iha konferensia ida nee, neebe mak sei halao iha dia 12 Abril, tanba eminensia kardeal no reprezenta santa Ce ba Roma marka prezensa, tanba nee mak kampanha sei halo iha dia 18 Abril, maibe antes nee halo uluk lai konferensia, no hotu-hotu koalia konaba futuru nasaun nia bolu malu hanesan familia, maun alin.

Prezidente Republika mos husu katak, kalendariu neebe mak aprezenta sei haree mos, tanba iha loron 20 Abril akontese eklipse, loron neebe mak sai mos preokupasaun.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here