CNRT-FRETILIN Konsensus Ona Kandidatu Komisariu KAK

DILI, STLNEWS.co – Bankada CNRT ho FRETILIN iha Parlamentu Nasional (PN) konsensus ona ba Kandidatu Komisariu Komisaun Anti Korupsaun (KAK), hodi husu governu aprezenta fali kandidatu uniku, labele liu 1.

Tuir Xefi Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres katak, konsensus iha ona ba kandidatu ida deit, neebe la prsiza temi, tanba nee konsensus, signifika avansa ba eleisaun tenki iha kandidatu ida duni.

“Ami hein hela situasaun nee, liu-liu Bankada CNRT tenta hela atu buka oinsa iha kandidatu ida deit, nunee avansa ba votasaun”, katak Xefi Bankada FRETILIN, Aniceto Guterres ba jornalista sira iha parlamentu, Segunda (09/10/2023).

Nia afirma, bankada boot rua iha ona intendimentu ba kandidatu ida, neebe husi kandidatu rua nee sira labele preferensia, maibe iha ona konsensus ba kandidatu ida deit.

Nunee mos Xefi Bankada CNRT, Duarte Nunes hatete, FRETILIN halo ona statetmentu katak presiza kandidatu ida deit, tanba nee CNRT koalia ona ho governu atu haruka deit kandidatu ida. Maibe agora sei iha hela governu nia liman, hein sira tetu, atu haree fali kandidatu ida.

Nia dehan, CNRT koalia ona ho governu atu dada fali kandidatu nain 2, nunee haruka deit ida mai.

“CNRT koalia ho FRETILIN, sira hakarak kandidatu ida deit, tanba kandidatu 2 nee votus sei fahe, tanba nee konsensus atu iha kandidatu ida deit”, katak Duarte.

Tuir nia, sira koalia ona ba Visi Ministru Asuntu Parlamentar hodi hatoo ba Primeiru Ministru, atu haree ba asuntu nee.

Nunee mos Xefi Bankada PLP, Maria Angelina Sarmento hatete, kona ba Komisariu KAK, too ona iha faze aprezentasaun kandidatu, semana kotuk iha ona kandidatu nain rua, maibe instituisaun nee nudar orgaun estadu neebe tenke konsensus iha nivel PN, hodi hetan rezultadu kandidatu parte opozisaun no governu simu hotu atu hodi prevene korupsaun.

Tanba nee, bankada boot 2 hamutuk konsensus lai, nunee avansa ho kandidatu ida, espera bankada boot rua hamutuk konsensus, i espera katak bankada boot rua nee bele iha konsensus.

Tuir nia, kuakler kandidatu se deit mai, mesak Timor oan, presiza apoia ba sira hodi kombate korupsaun, neebe bankada rua apoia ba kandidtu ida, PLP politikamente sei apoia, i bele iha vantajen ida forti hodi halao knaar.

Entretantu, Visi Ministru Asuntu Parlamentar Aderito Hugo hatete, presiza haree lai kontaktu entre bankada sira halo, governu akompanha hela no semana ida nee laiha plenaria, tanba PN uza loron plenaria hodi halo audensia ba Lei RAEOA no ZEEMS, depois nee lei divizaun administrativu. Governu aproveita semana ida nee akompanha dinamika diskusaun bankada sira, depois foti desizaun.

Tuir nia, seidauk bele pronunsia atu retira kandidatu nain 2, neebe subteme ona ba PN, maibe sei akompana lai dinamika neebe bankada sira halo.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here