Diretor Eskola Portugues Dili Foun, Aprezenta Aan Ba PR Horta

DILI, STLNEWS.co – Diretor Eskola Portugues Dili, Manuel Alexandre Marques, ohin aprezenta aan ba Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta, katak durante tinan 4 nia mak asumi kargu nudar diretora.

Bainhira remata aprezenta aan ba PR, ba jornalista sira Diretor Eskola Portugues Dili, Manuel A. Marques iha Palasiu Prezidente Bairu Pite, Kuarta nee (22/03/2023) hatete, ohin nia mai aprezenta aan ba prezidente, katak nia mak troka diretor sesante.

“Hau Diretor Eskola Portugues Dili neebe nomeia husi Primeiru Ministru Portugues iha loron 1 fulan Marsu 2023, hodi halao mandatu ba tinan 4, no ohin hau mai aprezenta aan ba Prezidente Republika Jose Ramos Horta, katak hau mak sei halao knaar iha eskola portugues iha Timor Leste,” hatete nia.

Nia dehan, iha nia mandatu tinan 4 nia mos koalia ho Prezidente Republika oinsa atu halo reablitasaun konstrusaun foun ba eskola portugues, nunee fasilita hodi hanorin estudante sira iha eskola refere ho seguru.

“Ita nia misaun importante liu mak numeru alunu sira nian iha momentu ida nee, ita iha rotasaun ida ba edifísiu, no iha mandatu hakarak atu halo reablitasaun ba eskola foun,” katak nia.

Iha biban nee, Prezidente Republika Jose Ramos Horta hatete, nia senti haksolok simu Diretora Eskola foun iha Eskola Portugues Dili Timor Leste, tanba eskola nee importante tebes ba Timor oan sira.

Nia rekomenda ba Doretor Eskola Portugues atu kontinua halao knaar iha eskola portugues ho diak, nunee bele dezenvolve kapasidade estudante sira nian iha lian portugues, tanba lian portugues mos hanesan lian ofisial ba Timor Leste.

Xefi Estadu husu atu kontinua hanorin portugues, kria mos lian portugues ba alunu sira hotu, halo kompetisaun hirak ne’e ba lian portugues nomos hanesan faramenta komunikasaun nian ida entre povu tomak, liu-liu povu Timor laran no povu portugues.

Horta hatutan, eskola portugues iha papel importante ida ba foin sae sira, no jerasaun foun nee sei domina dialogu iha lian portugues no komunikasaun.

Tuir observasaun neebe mak STL hetan, Diretor Eskola Portugues Dili, Manuel Alexandre troka Diretor sesante Acacio de Brito neebe remata ona nia mandatu nudar diretor eskola foin lalais nee.

Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta kondekora diretor sesante, Acacio de Brito ho medalha Ordem Timor Leste iha Palasiu Prezidente Bairu Pite.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here