Ezekusaun OJE 2023 Atinji Milhaun US$ 552

DILI, STLNEWS.co – Ezekusaun real Orsamentu Jeral Estadu (OJE) 2023 ba todo governu esklui kompromisu no obrigasaun sira, atinji ona milhaun US$ 552 husi orsamentu aprovadu bilhaun US$ 2,16.

Liu husi Komunikadu neebe STL aseeu iha Segunda (26/06/2023) katak, Ezekusaun real OJE 2023 ba Administrasaun Sentral em termos nominal atinji ona milhaun US$ 529 husi total orsamentu alokadu bilhaun US$ 1,8. Enkuantu Autoridade RAEOA – ZEESM ezekuta ona milhaun US$ 22,6 husi orsamentu alokadu milhaun US$ 120.

Ezekusaun OJE 2023 iha Administrasaun Sentral aas liu mak iha Liñas Ministeriais neebe ezekuta ona milhaun US$ 398, husi orsamentu alokadu bilhaun US$ 1,2. Tuir kedan ho Ajensia Autonomas ho nia ezekusaun atinji ona milhaun US$ 72,9 husi orsamentu alokadu milhaun US$ 218,3.

Autoridade Munisipais ezekuta ona milhaun US$ 38,8 husi orsamentu alokadu milhaun US$ 81,3.

Fundu Infraestrutura (FI) ezekuta ona milhaun US$ 12,4 husi orsamentu alokadu milhaun US$ 202,7. Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu ezekuta ona milhaun US$ 4,7 husi orsamentu alokadu milhaun US$ 17,8.

Enkuantu Fundu Covid-19 ezekuta ona milhaun US$ 2,2 husi orsamentu alokadu milhaun US$ 18.

Iha parte seluk, reprezentanze povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, Deputadu Patrocino Fernandes hateten, relatoriu neebe mak Ministeriu Finansa fo sai nee, haree ba ezekzsaun boot tebes, maibe povu kontinua halerik ba buat hotu, no rezultadu husi ezekusaun nee la hatudu progresu.

“Ita haree numeru ezekusaun nee boot, maibe ita la haree ba progresu husi ezekusaun nee rasik, dala ruma ba deit bem servisu, tanba nee ita la haree rezultadu,” dehan deputadu nee.

Nunee mos Deputada Olinda Guterres hateten, ezekusaun Orsamentu Jeral Estadu tinan ida nee, dala ruma kiik, tanba mandatu governu mos besik remata ona, no ezekusaun la lao diak tanba tinan ida nee hanesan mos tinan politiku.

(mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here