Finaliza Negosiasaun Fronteira Terestre, Xanana Apresia Ekipa RI-TL

DILI, STLNEWS.co – Primeiru Ministru (PM) Kay Rala Xanana Gusmão apresia ba ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terestre Indonézia no Timor-Leste, neebe lori tempu hodi finaliza servisu segmentu naun-rezolvidu Noel Besi-Citrana iha fronteira terestre Oekusi no Indonézia.

Haktuir Komunikadu neebe STL asesu iha Sesta nee (01/12/2023).

Nia katak, Xefe Ezekutivu Xanana Gusmão, konsidera servisu neebé ekipa 2 halao hahu loron 20 to 27 Novembru 2023, vizita ba too fronteira hodi finaliza segmentu naun-rezolvidu Noel Besi-Citrana lori tempu tinan 20 liu, sai nudar vitória boot ida sei salvaguarda soberania nasionál, hametin seguransa, garante afinidade sosiu kulturál, no sei lori benefísiu sosiu-ekonómiku ba nasaun rua.

“Bainhira iha hanoin diak, vontade no esperitu servisu halao servisu, nee hasoru dezafiu oin-oin ida ho kompikadu, ita sei too finalidade ka pontu ikus liu hodi hetan naroman ba rai 2, no povu nia interese. Tanba nee ho imi hotu nia prezensa, ita bele dehan, ita nia servisu finaliza ona, talves iha terrenu ida halo deskusaun ho lian makas ituan lao kluer oituan, maibé ita hotu esforsu ba objetivu ida, atu defende interese nasaun no povu rua”, katak PM Xanana, neebe haktuir iha komunikadu nee.

Xanana hatete, nia parte labele dehan, obrigadu, tanba nee dever hotu-hotu nian no nasaun rua nia interese.

“Hau sei bele hato’o de’it apresiasaun profunda ba ekipa rua nia servisu”, tenik Xanana durante hamutuk ho Gabinete Fronteira Maritima oferese jantar kalan amizade ba ekipa Indonézia no Timor-Leste, iha Otél Timor, Dili,” katak nia.

Iha fatin hanesan, Xefe Ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre ba Segmento Não Rezolvido RI- TL, Embaixador, Abdul Kadir Jailani, hatoo agradese ba Governu Timor-Leste hodi simu ekipa koopera servisu ho diak.

PM hatoo, obrigado barak ba Primeiru-Ministru Xanana, Embaixador Roberto no ekipa Timor-Leste no Indonézia. Ami sente onradu bele marka presenza iha kalan furak ida nee sai nudar sasin forte ba rai rua nia amizade.

Nia hatete, kolega bele hili, maibé vizinhu labele hili. Realidade ida iha moris, ida hanesan evidensia ida durante semana ida liu, susesu halao deskusaun fronteira terestre entre rai rua.

Embaixadór Abdul apresia servisu ekipa rua bele lao ho susesu tanba suporta husi Prezidente Joko Widodo no Primeiru-Ministru Xanana Gusmão ho nia ekipa Gabinete Fronteira Maritima no Terrestre.

Ho servisu neebé ekipa tekniku finaliza ona, Estadu Indonézia hein Primeiru-Ministru Xanana bele halao vizita ofisiál ba Jakarta Indonézia iha fulan Janeiru 2024 hodi hodi asina akordu formal.

“Agora ami hein prezensa Primeiru-Ministru Xanana iha Jakarta-Indonézia hodi finaliza akordu formal nee,” tenik Embaixadór Abdul.

Iha fatin hanesan, Xefe Ekipa Téknika Negosiasaun Fronteira Terrestre ba Segmento Não Rezolvido TL-RI, Embaixador Roberto Soares hatoo mós agradese ba domin no didikasaun tempu tinan barak too finaliza servisu boot nee.

Durante serimónia Primeiru- instituisaun Xanana ho kontente entrega tais ba ekipa Indonézia no Timor-Leste nudar domin hodi haforsa salu kooperasaun ekipa rua nia esforsu finaliza servisu. Iha oportunidade nee murak nee, Embaixador, Abdul Kadir Jailani akompaña husi Embaixador Indonézia ba Timor-Leste, Sahat Sitorus entrega mós prendas ba Xefe Governu Xanana no kontinua kanta muzika amizade no taka ho hasai fotografia hamutuk husi ekipa rua.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here