Governu Sei Selebra Loron Mundial Kampanha 16

DILI, STLNEWS.co – Semana oin governu liu husi Sekretariu Estadu Igualdade (SEI) realiza loron mundial ba kampanha 16 violensia hasoru feto no labarik feto.

Lia hirak nee hatoo husi SEI, Elvina de sousa ba jornalista iha Palasiu Prezidente Bairo Pite, Segunda (20/11/2023).

“Iha semana oin sei selebra loron mundial ba kampanha 16 ba violensia hasoru feto no labarik feto sira, no durante iha loron sanolu resin neen nia laran nee sei haree no ezije ba iha lina ministeriais sira para bele hasae ema nia konhesimentu, atu bele hamenus kualker tipu violensia hasoru feto no labarik feto sira,” katak PR Horta.

Elvina dehan, violensia diskriminasaun nomos bareira oin-oin neebe mak feto hasoru, nunee halo feto bele ba oin.

Nia hatete, loron 16 nee importante tebes ba lina ministeriais sira, no tinan ida nee SEI sei halo programa selebrasaun ga lansamentu ba loron 16 nee iha Oekusi para hodi selebra.

“Hau hanoin nee importante tebes, tanba bainhira koalia konaba violensia kontra feto no labarik feto, nunee mos koalia konaba mudansa mentalidade,” katak SEI, Elvina de sousa.

Tanba nee presiza halo atividade kampanha sira para bele muda ema nia mentalidade, tanba Timor mai husi sosiedade patriarkal neebe importante tebes atu nafatin kampanha nee.

SEI husi tempu ba tempu sempre hatete para bele hapara violensia hasoru feto no labarik feto sira, nia mos halo promosaun ba igualidade nee laos responsabilidade SEI nian deit, maibe responsabilidae hotu hotu nian, entidades hotu nian para bele asegura.

Asegura iha atinji sosiedade ida neebe mak igual no Justu, nee presiza kontribuisaun hothotu nian. Nunee mos fukun husi Violensia primeiru mai husi kultura.

Nia haktuir, ema hotu iha direitu mo dever neebe mak hanesan, tanba nee mak fukun husi problema ner barak, maibe importante mak hatete deit la iha ema ida mak halo intimidasun ga halo iolensia hasoru ema seluk.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here