GPM Aprezenta OR 2023 Ba Komite Revizaun Orsamentu

DILI, STLNEWS.co – Gabinete Primeiru Ministru (GPM) inklui Visi Primeiru Ministru Assuntu Ekonomia no Visi Primeiru Minitru Assuntu Sosiais halao aprezentasaun Orsamentu Ratifikativu 2023 ba Komite Revizaun Orsamentu.

Tuir komunikadu nebe mak STL asesu kuarta nee (02/08/2023) katak, aprezentasaun OR nee direita husi Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão akompanha husi Vice Primeiru Ministru Assuntu Ekonomia, Fransisco Kalbuadi Lay, Visi Primeiru Minitru Assuntu Sosoais, Mariano “Assanami” Sabino no Diretora Jerál Gabinete Primeiru-Ministru, Ursula Ferrão Pinto no Xefi Gabinete Primeiru-Ministru, Elizabeth Exposto, hodi halo deskusaun iha salaun Auditóriu Ministériu Finansas, Aitarak Laran, Tersa horiseik.

“Orsamentu Jerál Estadu ba Gabinete Primeiru-Ministru inklui Vice Ministru rua ho total milhaun US$ 4,400,630 fahe ba salariu no vensimentu US$ 401, 697,24, bens servisu US$ 3,998,932.76”, haktuir iha komunikadu Primeiru Ministru neebe STL asesu.

Husi total Orsamentu Jerál Estadu nee, Gabinete Primeiru Ministru sei la gasta hotu no fo fila osan hamutuk milhaun US$ 1.000.000.00 ba konfre estadu.

“Ohin kalan ami mai aprezenta orsamentu total milliaun $4,400,630 fahe ba salariu no vensimentu US$ 401, 697,24, bens servisu US$ 3,998,932.76,” informa Diretora, Ursula Ferrão Pinto ba jornalista iha Ministériu Finansas, neebe haktuir iha komunikadu.

Entretantu, iha aprezentasaun nee, Xefe Governu Xanana husu atu Gabinete Primeir-Ministru atu prepara ona planu no programa Orsamentu Jeral Estadu 2024 nian.

Prosesu elaborasaun orsamentu retifikativu 2023, Ministériu Finansas halo, ona sesaun trabalhu ba membru sira IX Governu Konstitusional, iha loron 14 fulan Julhu 2023 no aprezenta ona ba Konselhu Ministru iha loron 24 Julhu 2023.

Bazeia ba instrusaun husi Primeiru Ministru, Kay Rala Xanana Gusmão atu realiza Mini Komité Revizaun Orsamentu hodi finaliza Proposta Orsamentu Retifikativu 2023.

Reuniaun Komite Revizaun Orsamentu realiza husi Diresaun Jeral Planeamentu no Orsamentu (DJPO), Ministeriu Finansas no Sekretariadu Grande Projetu, Ajensia Dezenvolvimentu Nasional (ADN), Komisaun Nasionál Aprovizionamentu (CNA), nu’udar Sekretariadu ba KRO Retifikativu 2023.

Entretantu, Visi Bankada CNRT, Patrocino Fernandes hatete, konaba Orsamentu Retifikativu, IX Governu promete ona sei submete ba parlamentu iha tempu badak, tanba nee iha OR nee, governu sei lahusu tan osan, maibe husi OJE 2023 nee mak governu halo ajustamentu deit tuir organiku IX Governu nian. Tanba organiku VIII Governu nian diferensa ho IX Governu, tanba nee OJE 2023 neebe mai husi VIII Governu, aloka ba saida deit IX Governu halo ajustamentu deit.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here