Hasai Deputadu CNRT Husi PN, Ezemplu Diak

DILI, STLNEWS.co – Meza Parlamentu Nasional (PN) inisia halo karta hodi hasai deputadu nain 16 husi Bankada CNRT iha parlamentu, ida nee ezemplu diak, tanba inisia karta nee bazeia ba rejimentu no estatutu deputadu.

Deklarasaun nee hatoo husi Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Aniceto Guterres katak, seidauk iha desizaun ida, foin hahu prosesu, maibe nia parte haree iha reasaun hanesan fali iha tiha ona desizaun.

Deputadu ida-idak neebe simu karta nee iha direitu tomak atu koalia, tanba nee orsida lokraik hahu halo audensia sira bele hatoo defeza no justifikasaun, tanba desizaun seidauk iha.

Tuir nia, reasaun nee balu hanesan defende nia maluk ida nee loos, karik partidu sira maluk bele defende ba, maibe labele hanoin katak Prezidente PN hasai tiha ona desizaun. Rona ba hanesan fali iha tiha ona desizaun, tanba nee komesa buka fali PPN nia sala, ida nee la loos. Ita atu defende malu, maibe laiha ona argumentu seluk.

“Ho prosesu ida nee, klaru katak sai ezemplu diak, tanba deputadu nia knaar nee mai para atu halao nia knaar hanesan deputadu tuir lei no rejimentu, tanba estadu fulan-fulan selu sira”, deklara PPN, Aniceto ba jornalista sira iha PN, Kinta nee (23/03/2023).

Nia hatete, deputadu nia servisu mai iha PN nee tenki atende plenaria, komisaun, koalia, maibe la atende plenaria nee oinsa, sa tan iha rejimentu hatete dala 5 tuir-tuir malu la tuir plenaria laiha justifikasaun bele lakon mandatu, tanba nee mak hahu prosesa.

Karik nee presedente la diak ba futuru partidu sira seluk, maibe PPN la atua fora husi rejimentu no estatutu deputadus.

Neebe buat hotu lao tuir baze legal nee laos presedente, karik tanba istoria iha PN foin mak akontese prosesu ida hanesan nee, se karik desizaun ikus mak dehan lakon duni mandatu ida nee mak presedente neebe primeira vez istoria PN iha TL.

“Enkuantu, Bankada CNRT hatete katak, PPN ba tuur iha meza la tuir dalan legal, ida nee problema CNRT nian, se ilegal nafatin maibe loron-loron sira bolu hau prezidente depois dehan fali ilegal ona, nee problema sira nian”, tenik Aniceto.

Nia prefere, karik ba futuru mak FRETILIN monu iha Pozisaun CNRT hanesan agora nee, FRETILIN atu simu ka lae, nee demokrasia, se sira iha maioria sira bele hili PPN foun, maibe agora eleisaun besik ona, maioria mak determina.

Se laiha maioria, iha seluk mak maioria, seluk mak hola desizaun, maibe agora nee atu dehan katak, deputadu sira neebe simu karta nee bele halo defeza.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here