INDDICA Relata Servisu Labarik Ba PR Horta

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Institutu Para a Defesa dos Direitos da Crianca (INDDICA), Dinora Grandadeiro relata progresu servisu no liga ba iha direitu labarik nia ba iha Prezidente Republika Jose Ramos Horta.

Bainhira remata hasoru malu, Prezidente Institutu Para A Defeza dos Direitus da Crianca, Dinora Grandadeiro ba jornalista sira iha Palasiu Prezidente Bairo Pite Tersa (12/09/2023) hatete, ohin mai halo enkontru hodi relata servisu neebe mak sira halo ba iha PR Horta.

“Ami aprezenta konaba lalaok INDDICA nian ba prezidente nomos situasaun atual labarik nian iha Timor-Leste, oinsa mak INDDICA bele servisu hamutuk ho Prezidente Republika hodi responde konaba situasaun sira neebe koalia konaba direitu labarik iha Timor-Leste,” katak nia.

Nia hatete, INDDICA nia papel laos atendimentu direta ba situasaun violensia hasoru labarik sira. Ezemplu liga ho kazu violasaun hasoru labarik, ida nee violensia iha rede reveral neebe mak estabele ona husi Ministeriu Solidariedade Sosial iha neeba kompostu husi polísia rasik, iha MSSI rasik mos institutusaun servisu liga liu ba oinsa atu fo asistensia vitima sira.

Dinora hatutan, INDDICA servisu liu iha nivel advokasia no halo monitorizasaun ba iha implementa programa hotu neebe mak governu halo liu-liu iha ministeriu haat, hanesan Ministeriu Saúde, Ministeriu Edukasaun, Ministeriu Justisa no Ministeriu Solidariedade Sosial, iha sira nia planu no programa kada tinan tinan.

Iha biban nee, Prezidente Republika Jose Ramos Horta husu ba iha Prezidente INDDICA, Dinora Grandadeiro atu kontinua halao servisu ho diak hodi haree ba direitu labarik sira nia.

PR Horta mos apoiu tebes servisu INDDICA nia, no iha ona hanoin katak iha futuru INDDICA sei koopera ho prezidente, no Xefi Estadu husu mos atu bele haree situasaun sira liu-liu labarik nian. Hodi nunee bele hamutuk ho prezidente hadia diak liu tan servisu, liu-liu liga ho oinsa mak fo protesaun no promove direitu labarik iha TL.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here