Kontribui Ba Luta, Horta Merese Kondekora Timor Oan & Estranjeiru

DILI, STLNEWS.co – Luta ba ukun rasik aan ida nee laos ema ida rua deit, nunee mos laos ema rai laran deit, maibe ema rai liur mos fo sira nia kontribuisaun ba luta ukun rasik aan, tanba nee apresia ba Prezidente Republika neebe rekonhese ona maluk Timor oan nomos eetranjeiru hodi fo kondekorasaun Timor Leste nia ema nia kontribuisaun, presiza valoriza no rekonhese husi estadu.

“Ami fo apresiasaun nafatin ba estadu, bainhira dedidi atu fo kondekorasaun ka rekonhesimentu ba Timor oan neebe merese, nomos estranjeiru balun neebe durante okupasaun fo ona sira nia kontribuisaun ba ukun rasik aan ida nee, tan nee parlamentu nafatin apoiu no valoriza hirak neebe hetan kondekorasaun husi estadu TL,” kestaun nee fo sai husi reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional, Luis Roberto ba STL, Kuarta (17/05/2023) iha PN.

Nia afirma, ema neebe hetan kondekorasaun nee laos tur naran hetan, maibe sira hetan tanba sira nia kontribuisaun ba rai ida nee, tanba nee mak estadu TL hakarak atu valoriza no rekonhese sira liu husi fo kondekorasaun.

(mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here