Metinaro Prontu Vota Numeru 12, Ba Moris Diak

DILI, STLNEWS.co – Populasaun, intelektual no veteranus Postu Administrativu Metinaro, prontu ona atu vota ba numeru 12, Partidu CNRT, hodi fo vitoria ba Lider Istoriku Kay Rala Xanana Gusmão asumi kargu Primeiru Ministru hodi hadia povu no nasaun Timor Leste ninia dezenvolvimentu.

Deklarasaun konfiansa nee hatoo direita husi apoiantes no aliadu partidu politikus, inklui movimentu politikus hotu, bainhira partisipa Kampanha Partidu CNRT lideradu Kay Rala Xanana Gusmão no Fransisco Kalbuadi Lay iha eis Kampu 745, Lospalos Vila.

Husi planu hirak nee mak CNRT bainhira kaer ukun, sei prepara duni futuru Timor oan sira neebe atu kaer no dezenvolve Timor-Leste.

“Ita koalia konaba vota ba moris diak no futuru nee, laos koalia ibun mamuk deit, maibe CNRT iha programa atu prepara joven sira ba futuru, bainhira ami São Pedro bolu ona, imi joven sira mak sei kaer nasaun nee,” dehan Xanana ba militante sira bainhira CNRT realiza mini kampanha iha Metinaro, Dili, Kuarta nee (26/4/2023).

Kompanha CNRT neebe partisipa husi ema rihun, mezmu udan boot, maibe militante sira ho kontenti haris udan hamutuk ho Xanana no Kalbuadi inklui estrutura Partidu CNRT dahur iha udan laran.

Hafoin remata mini kampanha iha Metinaro, Dili, Partido CNRT sei halao hikas kampanha iha Postu Administrativu Maubesi, Ainaro iha Kinta (27/4/2023), kampanha CNRT iha Metinaro rasik hetan seguransa masimu husi Komando PNTL no F-FDTL no hetan observasaun direita husi ekipa CNE no observador internasional no organizasaun naun governmental sira.

(cri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here