PLP Hapara Ona L7 Husi Xefi Bankada

DILI, STLNEWS.co – Relasiona ho Xefi Bankada PLP Cornelio Gama “L7” neebe afilia ba Partidu FRETILIN, tanba nee PLP hasai ona karta hodi hapara nia husi xefi bankada, hatoo ona ba meza parlamentu hodi hein prosesu tuir mai.

Visi Bankada PLP, Francisco Vasconcelos hatete, iha semana hirak liu ba Deputadu L7 halo deklarasaun katak, nia ba reforsa Partidu FRETILIN, tanba nia hun mak FETILIN, nee direitu, maibe iha PN iha regras, hanesan veteranus bele defende partidu se deit, maibe hanesan deputadu reprezenta no defende PLP, aumezmu tempu hanesan xefi bankada.

Tanbe nee, momentu neebe halao kedas reazen militantes hotu, tanba hanesan deputadu iha PN hetan fasilidade no meius hotu husi partidu, maibe ikus deklara ba reforsa fali partidu seluk. Tanba nee, agora partidu desidi ona hasai husi Xefi Bankada PLP, hatoo ona ba meza hodi hein prosesu tuir rejimentu.

“Ohin ami haruka ona karta ba meza PN, hodi fo konhesimentu ba meza katak, bankada hapara Deputadu L7 nudar xefi bankada hodi troka fali Deputada Domingas dos Santos, neebe hahu ohin dia 11 labele ona hanesan xefi bankada PLP”, informa Visi Bankada PLP, Francsico Vasconcelos ba jornalista, Tersa nee (11/04/2023) iha PN.

Nia dehan, ho karta neebe hatoo ba meza PN, hapara nudar xefi bankada hodi hein prosesu tuir mai. Tanba iha artigu balu iha rejimentu PN, nian hatete katak bainhira deputadu ida la prezensa plenaria dala 5 tuir malu perde mandatu, ou dala 15 la tuir malu no mos afilia ba partidu seluk nee deklara perde mandatu.

Vasconcelos haktuir, Deputadu L7 deklara ba FRETILIN, Partidu PLP haruka opsaun 2 ba Deputadu L7, hodi husu hili renunsia mandatu ou partidu bele haruka karta ba meza PN hodi deklara perde mandatu. Durante komunikasaun semana ida, ho nunee ohin partidu hatoo oa karta ba iha meza hasai nia husi xefi bankada no hodi hein prosesu tuir mai meza nian lao tuir rejimentu.

Tuir nia, platafoma entedimentu entre partidu 3 hanesan PLP, KHUNTO ho FRETILIN, tanba Deputadu L7 ba iha FRETILIN ba pesoal. Nunee mos laiha problema ruma iha PLP, i PLP la nakfera, i sei la fo impaktu ba PLP nia votus menus, tan deit deputadu L7.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here