PLP Prontu Simu Sansaun Husi TR

DILI, STLNEWS.co – Bankada Partidu Libertasaun Popular (PLP) iha Parlamentu Nasional (PN) prontu simu sansaun husi Tribunal Rekursu (TR), bainhira la konsege prienxe deklarasaun rikusoin hodi submete tuir lei haruka.

“Konaba prazu husi Tribunal Rekursu (TR), sim termina ona iha loron 15 fulan Setembru, tanba nee orsida sansaun saida mak TR fo, ami prontu atu simu,” dehan Deputadu Bankada PLP, Abel dos Santos ba jornalista sira iha PN, Segunda (18/09/2023).

Abel hatete, husi Bankada PLP simu formulariu deklarasaun iha semana ikus nee, maibe bainhira simu formulariu refere, deputadu sira iha hela munisipiu halo fiskalizasaun, tanba nee labele halai kedas mai atu prienxe deklarasaun rikusoin.

“Atu koalia lo-loos deit tempu nee husi tribunal fo iha Sesta liu ba, maibe momentu neeba, ami iha hela fiskalizasaun ba munisipiu, entaun husi Bankada PLP, hau rasik mak sei prienxe hela deklarasaun rikusoin, orsida mak submete,” afirma nia.

Nunee mos Xefi Bankada KHUNTO, Olinda Guterres hatete, husi Bankada KHUNTO, deputadu nain haat kumpri ona hodi prienxe hotu deklarasaun rikusoin tuir saida mak Tribunal Rekursu fo.

“Hau ba Malazia, hau foin fila loron tolu, maibe hau nian deklarasaun prienxe kompletu no hatama ona inklui mos deputadu nain haat, ami nian hatama hotu ona,” hatete nia.

Iha fatin hanesan, Xefi Bankada CNRT, Duarte Nunes hatete, husi Bankada CNRT maioria deputadu sira prienxe hotu ona deklarasaun rikusoin.

“Ami nian sei la sala iha loron 14 fulan Setembru, Deputadu 31 husi Bankada CNRT hatama hotu ona,” hatete nia.

Entretantu, Prezidente Parlamentu Nasional (PPN), Maria Fernanda Lay bolu ona atensaun ba Xefi Bankada sira iha parlamentu atu fo atensaun ba deputadu sira neebe seidauk prienxe deklarasaun rikusoin atu bele prienxe hotu, nunee bele haruka ba Tribunal Rekursu.

(dom)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here