PN Haruka Ona Osamentu Retifikativu Ba PR

DILI, STLNEWS.co – Parlamentu Nasional aprova ona redasaun finanal ba Osamentu Retifikativu iha Sesta semana kotuk, no iha loron 28 fulan Agostu, Parlamentu Nasional liu husi meza parlamentu haruka ona Orsamentu Retifikativu nee ba iha Prezidente Republika atu halo promulgasaun.

“Iha segunda nee ami haruka ona Orsamentu Retifikativu nee ba iha Prezidente Republika atu promulgasaun, maibe too data ohin, ami Komisaun C seidauk hetan informasaun ruma husi meza parlamentu konaba orsamentu nee promulga ona ka seidauk,” kestaun nee fo sai husi  Prezidente Komisaun C, Cedelisa Faria dos Santos ba Jornalista iha Parlamentu Nasional, Kinta (31/08/2023).

Nia afirma, iha loron 24 fulan Agostu, Parlamentu Nasional aprova ona Orsamentu Retifikativu ba tinan 2023 iha jeneralidade, no iha loron 24 Komisaun C halo kedas konvokatoriu estraordinaria hodi aprova redasaun final ba Orsamentu Retifikativu nee, no iha Sesta loraik, komisaun submete kedas ba meza parlamentu, no iha loron 28 liu husi meza parlamentu, envia kedas Orsamentu Retifikativu nee ba Prezidente Republika hodi promulga.

(mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here