PN Husu IGEADI Ateru Estrada Rulalan-Natarbora

DILI, STLNEWS.co – Reprezentante povu iha uma fukun Parlamentu Nasional (PN) husu Institutu Jestaun Ekipamentu no Apoiu Dezenvolvimentu Infraestrutura, Insititutu Publiku (EGEADI. I.P) atu apoiu ateru estrada diresaun Rulalan-Natarbora neebe oras nee difikulta movimentasaun transporte publiku.

Kestaun nee Deputadu Bankada Partidu CNRT, Luis Caldeira levanta liu husi plenaria iha PN, Tersa nee (04/07/2023).

Nia dehan, estrada diresaun Rulalan liga Laklubar kondisaun aat tebes, tanba difikulta populasaun sira neebe durante nee utiliza transporte privadu no publiku liu husi estrada nee.

“Foin lalais Domingu hau vizita familia sira iha neeba, maibe kondisaun estrada aat tebes, tanba nakonu ho tahu dodok no afeita ba movimentasaun transporte neebe durante nee fasilita ita nia populasaun sira, tanba nee husu EGEADI. I.P atu halo apoiu emerjensia ruma liu husi hateru estrada nee,” dehan nia.

Aleinde nee, nia mos husu Ministeriu Obras Publikas (MOP) atu tau atensaun ba ponte ida iha diresaun ba Laklubar, neebe la kleur sei bele monu no impede movimentasaun iha fatin refere.

(alb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here