Povu Fiar CNRT, Situasaun Horiseik Lori Tinan 21

DILI, STLNEWS.co – Eleisaun Parlamentar 2023 povu fo konfiansa ba CNRT ba ukun, i aktus politiku horiseik iha Parlamentu Nasional (PN) lori tinan 21, jerasaun foun tenki banati.

Tuir Visi Bankada FRETILIN, Antoninho Bianco katak, durante loron 2 debate programa IX Governu, Bankada FRETILIN partisipa ativamente hodi fo hanoin, depois fo pozisaun neebe ema barak akompanha.

Tanba nee, iha debate ikus FRETILIN husu governu retira pedidu votus konfiansa neebe governu rasik husu.

“Razaun tanba ami iha parlamentu laos fo votus konfiansa ba CNRT, maibe votus konfiansa husi povu, neebe laiha razaun PN fo votus konfiansa ba CNRT”, informa Visi Bankada FRETILIN, Antoninho Bianco ba jornalista iha PN, Kinta (20/07/2023).

Nia informa, sira hatene katak kualker governu hatoo programa i programa ba povu, atu diak ka la diak, koalia ona iha kampanha no povu rona hodi depozita konfiansa ba CNRT.

Tanba nee, governu la presiza husu tan votus konfiansa ba PN, tanba PN reprezentante povu, neebe povu desidi ona fo ba CNRT ukun, mak ukun ho diak, atu iha futuru se mak manan sae ba ukun iha programa ba povu.

Tanba kualker partidu hetan fiar husi povu halo programa atu servi povu, ho interese nee mak horiseik hatoo ba governu, no governu liu husi Primeiru Ministru nudar mos lider Partidu CNRT konvensidu hodi retira votus konfiansa husi governu.

Buat neebe FRETILIN hatoo governu simu, tanba nee demokrasia, se mak manan ba ukun, i ukun servi povu laos servi partidu.

“Jerasaun foun banati tuir, i atu too situasaun hanesan horiseik lori tinan 21. Nee hanesan referensia ba Timor oan hotu, ba lider Timor hotu, atu futuru tenki hanesan nee”, tenik Bianco.

Nia hatete, aktus neebe FRETILIN hatudu la signifika katak laiha ona opozisaun iha PN, maibe ezersisiu ba iha fiskalizasaun sei hein iha implementasaun, tanba kada tinan uza osan povu.

Nia deklara, klaru katak buat neebe lo-loos, tanba servi povu tenki loos, neebe iha implementasaun laloos, reprezentante povu tenki fo hatene sai atu haloos. Tanba estadu direitu demokratiku servi povu ho regras, neebe iha fiskalizasaun haree iha projetu boot sira tuir regras oinsa responsabiliza.

Nunee mos Visi Bankada CNRT, Patrocino Fernnades katak, loron rua debate programa IX Governu, hatudu dinamika politika foun iha PN, bankada parlamentares hotu fo apresiasaun pozitiva ba programa neebe governu aprezenta.

Embora rezista, sujestaun balu nakonu ho pensamentu kritiku, maibe hatudu hanoin ba dezenvolvimentu nasaun, hametin estadu hadia povu nia moris.

Nia katak, dinamika foun, maibe normal, tanba PN segundu orgaun estadu ho papel importante 3, halo lei, halo fiskalizasaun no foti desizaun politika.

Nia afirma, ambiente horiseik hatudu konsiente maioria povu Timor fo fiar ba partidu 2 ukun, i programa mai PN mos refleta ba povu no nasaun Timor-Leste.

Tuir nia, deputadu sira asegura konfiansa povu, maski todan, maibe asegura nafatin atu halo dezenvolvimentu, hametin estadu direitu demokratiku.

(gui)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here