Povu Observa Ona Progresu Governu

DILI, STLNEWS.co – Povu halo ona observasaun ba progresu servisu Governu VIII, tanba nee iha eleisaun foin daudaun, povu julga ona liu husi sira nia votus.

Kestaun nee fo sai husi Deputadu Bankada CNRT, Patrocino Fernandes ba STL Segunda (29/05/2023) iha Parlamentu Nasional.

“Problema barak mak povu iha rai ida nee hasoru, hanesan Estrada, bee moos, sasan folin iha merkadu sae, povu laiha produtu, tanba governi la kria kondisaun no eletrisidade, maski governu tenta atu desvia povu nia intensaun iha kampanha neebe liu ona ba, maibe povu maduru hodi hili ida neebe mak bele haree povu nia problema,” dehan Patrocino.

Nia afirma, povu haree ona governasaun ida neebe governa husi partidu 3 nee la konsege koresponde ba nesesidade povu nian, durante tinan 5 nia laran, tanba nee povu halo tiha ona julgamentu iha loron 21 fulan Maiu nee, no problema sira neebe opozisaun foti iha loron Segunda no Tersa liga ho halerik povu nian, nee refleta duni ba problema neebe povu hasoru iha baze.

Tuir nia katak, maski kada tinan Parlamentu Nasional aprova osan ho montante neebe boot atu resposta ba povu nia halerik sira nee, maibe tanba kapasidade governasaun nian, halo povu kontinua haleik ba buat hotu, osan boot la hanoin atu halo dezenvolvimentu iha rai laran, maibe dala ruma laiha konhesimentu neebe diak, tan nee susar atu konkoritiza politika sira neebe hatur ona iha planu ka programa governu nian, hodi lori ba introdus sai realidade iha trenu hodi lori asistensia ba problema neebe povu hasoru.

Iha fatin hanesan, Deputadu Antonio da Conceicao hatutan, tenki respeita ba servisu neebe mak Governu VIII halo ona, maski la makaas liu, maibe sira konsege halo ona buat balun hodi hatan ba povu nia nesesidade durante governasaun ida nee.

“Ita haree iha eleisaunn nee povu julga ona, tanba nee ita labele julga tan sira nia servisu, tanba nee buat neebe ita asiste durante tinan 5 nia laran, karik povu haree ba osan nee montante boot maibe laiha buat ida neebe foun lao iha rai laran, tanba nee agora ita haree povu julga ona governasaun ida nee, tanba nee la tempu ona ita atu halo avaliasaun ba malu, tanba buat hotu sei lao tuir tempu neebe mak iha,” dehan nia.

Nia afirma, labele dehan governu ida nee la halo buat ida, servisu barak mak sira halo ona liu husi meus neebe mak sira iha, maibe projetu konstrusaun foun mak laiha, maibe haree ba mandatu governasaun nee mos besik remata ona, tan nee labele julga malu tan ona.

(mad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here