PR Observa Kampanha, Situasaun Jeral Hakmatek

DILI,STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta halo observasaun ba kampanha husi partidu politiku ne’ebe oras ne’e tun iha terenu, hato’o planu no programa, situasau jeral la’o ho diak laiha problema.

Prezidente Republika Jose Ramos Horta hato’o lia hirak ne’e ba jornalista sira, bainhira remata entrega diploma ba mediku Cubano nain 71 iha Palasiu Prezidente, Bairu Pite, Kinta ne’e (04/05/2023).

“Hau akompanha liu husi media no liu husi relatoriu informasaun ne’ebe hau simu husi Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), iha insidente balun ne’ebe media reporta ona, maibe normal maioria laiha problema no laiha violensia la’o diak hela,” dehan Horta.

Prezidente hatete, situasaun la’o diak, tanba durante ne’e iha apelu lubuk ida husi igreza nomos Prezidente Republika rasik, nomos CNE halo apelu para kandidatu partidu sira tun labele insulta malu, maibe balun kontinua insulta malu.

“Buat ida hau hare’e no hau rona kuandu partidu ida nia lider nia kredibilidade ita la hatene, kredebilidade ne’e saida, insulta fali lider nasional hanesan Xanana Gusmao ne’e hau nota. Hau avizu tiha ona buat sira ne’e hau sei tetu bainhira forma governu hau la simu,” dehan PR Horta.

Nia afirma, bainhira la fo pose partidu politiku bele lamenta no tristi, tanba prezidente aprende husi konstituisaun, no aprende mos husi prezidente anterior formado iha direitu ba interpretasaun ba konstituisaun katak, se mak bele forma governu, se mak labele no se mak bele fo pose ba se.

“Uluk hau la hatene ida ne’e iha hau nia primeiru mandatu, maibe ho tempu ita aprende ho prezidente seluk ne’e, hanesan eskola ida, afinal prezidente iha poder liu tan,” katak PR Horta.

Nune’e mos karik povu fo fiar ba partidu ne’ebe halo plataforma mak desidi Primeiru Ministru nafatin, PM Taur Matan Ruak Preziente fo pose ka lae? Prezidente hatan ho hamnasa katak, PR sei la fo pose ba jornalista tama governu.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here