PR Pose Embaixador Dezignadu Ba Reinu Unidu

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta fo pose ba embaixador dezignadu ba Reinu Unidu, Joao Paulo da Costa Rangel.

Bainhira remata halo tomada de pose, Ministra Negosiu Estrajeiru no kooperasaun (MNEK), Adaljiza Magno ba jornalista sira iha Palasiu Prezidente Bairu Pite Segunda nee (20/01/2023) hatete, ohin Prezidente Republika Jose Ramos Horta fo tomada de pose ba Embaixador Dezignadu Reinu Unidu.

‚ÄúSenhor Joao Paulo da Costa iha semana balun sei ba Inglatera hodi asumi nia kargu foun hanesan embaixador, hanesan ita hotu hatene Inglatera hanesan nasaun neebe importante ba ita, liu-liu parte konsuladu, Timor oan barak tebes mak iha neeba,” dehan ministra.

Ministra hatutan, Inglatera nasaun neebe mak importante tebes ba Timor Leste, tanba nasaun nee iha influensia iha mundu, no iha pasadu iha istoria, tanba nee mantein relasaun ho nasaun nee.

“Ohin loron prezidente fo pose ba embaixador foun, ita hotu hein katak nia halao nia knaar tuir buat neebe ita hotu hakarak, liu-liu ba protesaun Timor oan iha liur,” katak ministra.

Nia akresenta, embaixador hotu nia mandatu tinan 3, maibe depende ba substansia bele estende.

Nunee mos Embaixador Dezignadu ba Reinu Unidu, Joao Paulo da Costa Rangel hatoo agradese ba governu no estadu neebe mak fo konfiansa ba nia hodi asumi kargu nudar embaixador iha Reinu Unido.

Embaixador hatete, planu prioridade iha neeba oinsa nafatin iha relasaun rai rua nee diak nafatin, tanba Reinu Unidu mos rai ida importante tebes.

Embaixador hatutan, embaixador antes halao knaar iha Reinu Unidu sei halo enkontru ho governu no ministeriu relevante, nunee hetan orientasaun ruma antes halao knaar iha neeba.

“Sei hetan mos formasaun ruma depois iha jornada lingua balun, data prevista atu ba, hau hein deit, bainhira konklui ona atividade hotu bele difini, maibe talves inisiu fulan abril,” katak nia.

Nunee mos Prezidente Republika Jose Ramos Horta husu embaixador atu halao knaar tuir lei no nafatin iha relasaun diak iha Inglatera, tanba nasaun nee Timor oan barak mak iha neeba.

Tanba nee mantein nafatin lasu amizade ho nasaun Reinu unidu, nunee relasaun rai rua bele lao diak ba oin.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here