Razaun Barak PR Veta Lei Eleitoral

DILI, STLNEWS.co – Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta veta lei eleitoral, tanba nia iha razaun barak neebe fundamenta hodi halo veta, persepsaun Prezidente Republika nian ba sentru paralelu nee dehan seidauk los.

“Hau hanoin ami sei la koalia barak konaba asuntu nee, maibe iha loron Segunda mak ita sei rona pontu de vista husi deputadu sira hotu, liga ho Prezidente Republika veta lei eleitoral nee,” kestaun nee fo sai husi Serkretariu Meza Parlamentu Nasional, Lidia Norberta ba jornalista sira, hafoin remata enkontru lider bankada iha Parlamentu Nasional, Kinta nee (16/03/2023).

Nia afirma katak, bainhira Prezidente Republika uza nia kompetensia tuir artigu 81 numeru 1 konstituisaun republika nian, mak Parlamentu Nasional sei kaer nia kompetensia tuir kompetensia parlamentu nian neebe hatur iha rejimentu parlamentu iha artigu 115, neebe tama ona ba iha prosesu nova apresiasaun, tan nee dentru 90 dias, deputadu sira tenki halo ona apresiasaun, hahu kedas husi data neebe Prezidente Republika halo veto, konta kedas husi data nee mak mai, deputadu sira tenki halo ona nova apresiasaun.

Iha nova apresiasaun nee atigu 116 rejimentu Parlamentu nasional ezije tenki iha prezensa husi dois tersus deputadus, karik dois tersu nee mak eziste ona, mak ezijénsia neebe tenki hetan no haruka ba Prezidente Republika nee mak votus maioria absoluta, tanba nee vale ona ba iha dois tersu.

(mad)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Lei Eleitoral Husi PN Seidauk Ba PR

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR) Jose Ramos Horta hatete, too oras nee seidauk simu lei eleitoral neebe Parlamentu Nasional (PN) halo konfirmasun ba...

Profesores Idade Reforma, Hein Lei Reforma Obrigatoriu

DILI, STLNEWS.co - Profesores neebe idade reforma ninia hein lei obrigatoriu ba reforma, para sira hatama karta rekerimentu ba Ministeriu Edukasaun Juventude no Desportu...