Ukun Kontra FRETILIN Sei Lalao

BOBONARO, STLNEWS.co – Partidu neebe ukun mak kontra Partidu Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente (FRETILIN) sei lalao ba oin.

Kestaun nee hatoo husi Lideransa Troika atual Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN, Mari Alkatiri, liu husi nia aprezentasaun iha komisi kampanha iha Munisipiu Bobonaro, Posti Administrativu Maliana Vila, Sabadu horiseik (29/04/2023).

“Dala barak hau koalia beibeik, ukun kontra FRETILIN ukun sei lalao, no gasta osan barak mos lalao nafatin. Ukun ho FRETILIN atu loke dalan ba FRETILIN atu ukun, nee mak akontese daudaun agora, maibe FRETILIN ukun buat hotu ita halao duni,” katak nia.

Sekretariu Jeral Partidu FRETILIN hatete, presiza hamoris Fretista hanesan uluk atu FRETILIN sai uma lisan, no FRETILIN tenki hamutuk ho nia abut, no abut mak povu, FRETILIN tenki hamutuk ho povu no FRETILIN hamutuk ho nia abut no hun hotu, maibe hun buras sanak sei buras nafatin sei lori matak malirin ba Timor tomak nee mak segredu boot.

Sekjer fulan 6 ona kuaze Sabadu Domingu laiha uma hodi tun ba suku no aldeia sira para konhese didiak povu nia halerik, tanba nee mak rai nee atu lao ba oin mak abut ho hun tenki hamutuk.

Nunee mos Lideransa Troika Lere Anan Timur hatete, tuir dalan haree bandeira FRETILIN oituan deit, maibe FRETILIN kuda metin iha ema nia fuan.

“Bandeira la dada maibe FRETILIN kuda metin iha fuan, kamarada sira mai husi dook husi Postu Administrativu ketak-ketak ho kondisaun estrada la diak, kolen, imi nia aman sira uluk halo funu 24 anos la sura kolen, tanba saida mak la sura kolen, imi mos labele sura kolen, no la sura kolen tanba saida ita hotu hakarak ba intrese ida deit, uluk ita nia hakarak mak ukun rasik aan, maluk barak fakar sira nia raan, soe sira nia isin ho barani lori ita ba ukun rasik aan, ” dehan Lere.

Lideransa troika nee dehan, ohin inan aman sira mai husi dook partisipa kampanha FRETILIN, maski kolen maibe la sura kolen, tanba funu nasaun nee nia, no tanba futuru jerasaun foinsae sira nia, tanba nee mak la sura kolen.

Agora tinan politiku partidu hotu-hotu lao iha fatin-fatin hatoo nia programa no kompromisu, maibe FRETILIN nia kompromisu laos foin mak hatoo ba povu Timor, hahu funu kompromete ona no komprimomu hahu iha 1975 kuandu hahu funu .

Nunee mos responsavel Ponta Leste Aniceto Guterres mos foin lalais aprezenta planu no programa FRETILIN nia katak, presiza haburas ho maneira oin-oin, ida mak sesta bazika, tanba atu haburas ekonomia liu-liu ekonomia neebe importasaun no la esporta nee ekonomia sei la laburas, no bainhira osan fundu minarai mohu povu mos sei mate.

FRETILIN kompromete servisu makaas negosia ho parseria sira hotu para kadoras tenki mai no hein ida nee labele depende demais osan minarai se great sunrise mai iha nee mos haburas liu tan ita nia ekonomia tenki diversifika ekonomia.

“Partidu hotu-hotu fo prioridade ba setor edukasaun, maibe problema neebe ita hasoru mak kualidade, FRETILIN sei garante edukasaun no formasaun kualidade ho nivel modalidade hotu-hotu, hahu husi ensinu pre eskolar too universidade, liu husi edukasaun nee asegura ema hotu liu-liu joven sira atu hetan kompetensia nesesariu ba empregu no emprendedorizmu hodi bele responde ba merkadu trabalhu no kontribui ba dezenvolvimentu sosial no ekonomiko nee kompromisu FRETILIN nia,” katak nia.

Aniceto dehan, sei halo investimentu barak liu ba edukasaun pre eskolar TK sira no hamenus insusesu iha nivel ensinu baziku too universitariu, no formasaun bazika inisial no formasaun kontinua ba professor sira.

Bainhira FRETILIN ukun sei kompromete atu halo programa ida nee no sei atribui bolsa meritu no kreditu fundu imprestimu ba labarik ka estudante sira, maibe iha vontade atu estuda sira bele halo kreditu mos, no joven sira neebe mak iha forsa naton no inan aman kbiit la too karik estadu fasilita kreditu ruma nunee joven sira neebe iha talentu.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here