ESJ 4 Setembru Seidauk Iha Maskra

DILI, STLNEWS.co – Maske deklarasaun husi MEJD atu reativa prosesu aprendizajen prezensial iha loron 19 fulan ida nee, maibe too agora Eskola Sekundariu Jeral (ESJ) no 4 Setembru seidauk Iha hand sanitizer no maskra ba estudante sira.

Tuir Diretor ESJ no 4 Setembru Balide, Sergio A. da Cruz dehan too agora sira seidauk iha maskra no hand sanitizer ba estudante sira, tanba antes atu reativa prosesu aprendizajen prezensial, tenke prepara uluk fasilidade ba estudante sira.

“Hau hanoin ami nia fasilidade seluk nee iha, maibe sanitizer ho maskra ba estudante sira mak laiha, tanba ita tenke prepara fasilidade sira nee ba ita nian estudante sira, ho nunee reativa eskola karik, ita nian estudante sira bele uza, tanba ita tenke kumpri nafatin regras ba prevensaun Covid-19 ninia, entaun ita tenke prepara fasilidade sira nee,” dehan Sergio ba STL liu husi telefone, Sabado (10/07/2021).

Nunee mos Direitor Edukasaun Munisipiu Dili, Duarte Braganca afirma bainhira eskola nee reativa, eskola sira tenke prepara fasilidade hanesan bee, sabaun, maskra no seluk tan ba estudante no professor sira.*

Reportajen: Jacinta Sequeira
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: