Estudante Nobel da Paz Seidauk Vasina Too 50%

DILI, STLNEWS.co – Estudantes Eskola Sekundariu Nobel da Paz, seidauk simu vasina too 50%, tanba haree husi idade 18 ba leten.

Diretor Sekundariu Nobel da Paz, Pedro Nunes Menezes hatete, kona ba partisipasaun vasinasaun AstraZeneca, nee so Eskola Sekundariu Nobel da Paz mak primeiru lugar simu vasina iha dia 4 Junu 2021 iha Edukasaun Munisipiu Dili.

“Neebe ba professores Eskola Sekundariu Nobel da Paz 100%, hotu-hotu simu ona vasina AstraZeneca, maibe ba estudantes seidauk too 50%, tanba haree ba idade husi 18 anos ba leten, mak simu vasina no 17 anos mai kraik seidauk bele simu,” dehan Pedro ba STL liu husi telefone, Kuarta (23/06/2021).

Nunee mos estudantes barak mak sei iha foho, tanba nee mak sira seidauk iha total definitivu atu fo sai ba publiku no diresaun eskola kontinua fo orientasaun ba estudante sira, hodi nunee sira bele hetan oportunidade atu hetan vasina.*

Reportajen: Blandina Mauno
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: