HNGV Husu  Inan Kondisaun Normal Partu Iha Sentru Saude

DILI, STLNEWS.co – Hospital Nasional Guido Valadares (HNGV) husu ba inan sira neebe ho kondisaun isin rua, tenki ba partus iha Sentru Saude sira neebe besik iha komunidade sira nia leet, tanba tratamentu konaba saude iha HNGV hanesan mos iha Sentru Saude sira.

Kestaun nee hatoo husi Xefi Gabinete Kontrolu Kualidade no Komunikasaun Sosial iha HNGV, Sara Maria Xavier ba jornalista sira iha Bidau, Kinta nee (28/04/2022).

Nia dehan, maternidade iha HNGV sala neen (6) deit, ho numeru kazu partu normal neebe aas prejudika atensaun profisional saude sira nia intervensaun ba kazu emerjensia sira neebe presiza intervensaun espesializadu, tanba espasu limitadu.

“Husu ba inan sira, wainhira isin rua no halo konsulta antes natal iha sentru saude komunitaria sira, wainhira partu ba fali fatin sira neebe imi konsulta ba, kuandu mosu komplikasaun profisional saude sira transfere mai HNGV atu hetan intervensaun espesialista nian, tanba iha nee pasiente barak demais bele fo impaktu ba espasu neebe la sufisiente no prevensaun kontrolu infensaun mos la masimu,” nia esplika.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Profile Padre Francisco Fernandes

Edisaun ohin ita sei ho Padre Francisco Soares Fernandes, ai fuan domin husi aman Domingos Fernandes no inan Isabel Soares, oan ba dala uluk...

Afetadu Covid-19, Horta Nia Amigu Diak Husi Nova Zelandia La Partisipa

DILI, STLNEWS.co - Prezidente eleitu Dr. Jose Ramos Horta hatete, Ministru boot ida husi Nova Zelandia nia kolega diak tinan 30 ona, ministru boot...

Asidente Iha Bekora, Vitima Mate Fatin

DILI, STLNEWS.co – Asidente trafiku kareta tanki tula mina ida husi kompania Realistric Fuel, la iha sapa matrikula ho motor Revo ho sapa matrikula 3668...