Janeiru Too Marsu, Ema 434.649 Asesu Fasilidade Saude

DILI,STLNEWS.co – Durante fulan tolu nia laran komunidade sira ne’ebe asesu ba iha fasilidade hotu iha teritoriu laran hamutuk 434.649, husi numeru ne’e moras ne’ebe kontinua hetan primeiru lugar mak Infesaun Respiratória Aguda (IRA ka sigla indonézia ISPA).

Kestaun ne’e hato’o husi Diretor Nasional Saude Publika iha Ministeriu Saude, Frederico Bosco ba jornalista sira iha Ministeriu Saude Kaikoli, Kinta nee (04/05/2023).

“Ita iha moras ho tipu sira mak hanesan, kazu sira durante fulan tolu ne’e, maibe ita sura husi Janeiru too Marsu total ema ne’ebe mai konsulta iha fasilidade sira ne’e hamutuk 434.649, ne’e iha trimestre primeiru ninia. Ida nee mak numeru konsulta ne’ebe mak ita relata iha fasilidade saude.

Ne’ebe populasaun sira mos iha ona hanoin atu asesu ba iha fasilidade saude sira, hodi hetan atendimentu husi ita nia profisional saude sira,” dehan nia ba jornalista sira iha Ministeriu Saude Kaikoli, Kinta nee (04/05/2023).

Nia afirma, husi numeru ida ne’e ba moras daet sira ne’ebe relata ne’e maioria kazu ne’ebe afetadu, primeiru mak ISPA nafatin iha primeiru lugar, infesaun respiraroriu ida ne’ebe mak agudu, la kauza komplikasaun ne’ebe bo’ot, nia baibain maioria husi komunidade sira kuandu sofre infesaun respiratoriu hanesan inus metin, isin manas oituan, ulun fatuk moras nomos isin moras, nee maioria iha.

Depois iha mos kazu balun husi numeru ida ne’e, balun sofre infesaun respiratoriu baixu, ne’e mak moras ne’ebe mak hanaran pneomonia iha teritoriu laran, iha trimestre primeiru ne’e relata kuaje iha 7.126 kazu, kazu ne’e relata husi teritoriu laran tomak durante fulan tolu nia laran.

Nia dehan, aleinde ida ne’e iha mos komunidade ka pasiente sira mos iha sofre konaba asidente, entaun sira mai hetan konsulta iha fasilidade saude sira, asidente tantu husi asidente trafiku, asidente laboral ne’e nia servisu mak hetan asidendente, ne’e kuaje iha 1.889 kazu ne’ebe relata husi fasilidade saude, ida ne’e mak kazu sira durante fulan tolu nia laran ne’e.

Aleinde mos Diretor Klinika Bairu Pite informa, moras neebe aas iha Klinika Bairu Pite nafatin ho moras ISPA.

“Iha fulan Marsu nia laran nee ita rejistu kazu infesaun respiratoriu hamutuk 749 kazu, depois iha mos kazu ho moras kulit nee ita iha 136 kazu,” hatete nia.

(nat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here