KO – KBP Atende Pasiente Lao Baibain

DILI, STLNEWS.co – Maske governu implementa Konfinamentu Obrigatoriu (KO) iha Munisipiu Dili, maibe Klinika Bairo Pite (KBP), atendimentu ba pasiente sira neebe konsulta lao hanesan baibain.

“Ita boot sira observa rasik katak, metodu pasiente maske KO no sirkulasaun transporte publika laiha, maibe populasaun barak mai konsulta nafatin, tanba numeru pasiente sae no liu – liu ba pasiente baixa, dala ruma ita la akumula pasiente sira atu baixa, numeru kama neebe iha la sufiente atu halao atendimentu,” dehan Diretor KBP Inacio dos Santos ba STL iha knaar fatin Bairo Pite, Sesta (03/09/2021).

Ho ida nee mak dala ruma iha difikuldade atu baixa pasiente sira no tanba klinika baixa primaria deit.

Nia esplika, enjeral numeru pasiente sae no 200 resin mak mai halo tratamentu kada loron durante iha KO, maske ho situasaun hanesan nee, maibe KBP koko nafatin para atu bele atende pasiente neebe iha.

Maske Klinika pasiente menus, tanba ita ho fasilidade kuidadu ho saude primaria laos fasilidade neebe sobre sekundariu.

“Tanba ita iha fasilidade menus hanesan domestiku, medikamentus, entaun difikulta ba ami nia servisu neebe iha,” dehan nia.

Nia afirma, konaba problema neebe sira hasoru mak, populasaun sira konsulta no barak mak fo kontribuisaun liu husi sosa medikamentus rasik, fasilidades iha saude privadu sira iha Dili laran.*

 Reportajen: Blandina Mauno

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Horta Husu Komunidade Fo Resposta Los Ba Ajente Enumerador

DILI, STLNEWS.co - Prezidente Republika (PR), José Ramos Horta, husu ba komunidade sira atu fo resposta neebe los ba ajente enumerador sira neebe halo...

Kazu Droga TDD Aplika Medida AP Ba Arguidu Nain 9

DILI, STLNEWS.co - Tribunal Distrital Dili (TDD) iha loron Segunda nee (15/08/2022) liu husi despaisu ikus ba prosesu primeiru interogatoriu (AP), desidi aplika medida...

Governu Lansa Sensus Populasaun & Uma Kain 2022

DILI, STLNEWS.co - Governu liu husi Ministeriu Finansas (MF) Segunda nee ofisialmente lansa sensus populasaun no uma kain iha tinan 2022 nee. Iha fulan Marsu...