MESSK Apela Estrutura Akademiku Tuir Vasina

DILI, STLNEWS.co – Ministeriu Ensinu Superior, Siensia, no Kultura (MESSK), apela ba estrutura akademiku dosentes no estudante sira atu tuir vasina.

Ba STL, Diretora Jeral Ensinu Superior no Siensia, Maria Filomena Lay afirma, hakarak ka lakohi ema hotu katak saude iha ema hotu nian liman laran, apela ba estrutura akademiku sira dosentes no estudante sira atu bele tuir vasina ida nee, tuir ema matenek hatete no tuir vasina mak bele prevene an husi moras ida nee.

“Hau hanoin TL iha faze vazinasaun ba populasaun tomak, nomedamente iha politika ida iha Ministeriu Ensinu Superior ho Ministeriu Saude halo abertura ba iha vasinasaun Sinovac, nee halo liu propriu ba estudantes, dosentes, no estrutura ida-idak universidade ninia, ho ida nee postu ida tau iha UNTL, maibe realidade hatudu katak, estudantes no dosentes balun seidauk tuir vasina, hau hanoin situasaun no estratejiku mak ladun adekuadu, tanba ita hatene katak, estudantes barak mak fila ba foho, no sira seidauk fila fali mai Dili, neebe hau hanoin ministeriu rua nee sei haree fali estratejia neebe diak liu, atu nunee bele fo fasilidade hodi fasilita dosentes no estudante sira,” dehan Maria ba STL iha Salaun Ian Martin, Balide, Dili, Segunda (28/06/2021).

Nunee mos Reitor Universidade da Paz (UNPAZ), Adolmando Soares Amaral dehan, bainhira atu tuir prosesu aprendizajen no atividades universidade, husu dosentes no estudante sira tenke simu vasina kompleta ou dala rua, hafoin sira bele partisipa iha atividades sira nee, se lae universidade sei la autoriza sira atu partisipa iha atividades hirak nee.

“Depois governu hapara ona konfinamentu obrigatoriu, no kontinua serka sanitaria ba loron 7, tanba nee ami mos prepara ona kondisaun para depois serka sanitaria nee hotu ami bele hahu kedas atividades, maibe tuir kalendariu akademia, atividades ba prosesu aprendizajen ba semester tolu no lima nee, ami sei hahu iha loron 28 segunda semana oin fulan ida nee, maibe ba sira neebe mak semester 7 no 6, nee sira sei ba iha fatin estajiu nian iha loron 27 fulan nee, tanba nee ami sei hahu atividades sira nee, maibe husu ba estudantes, dosentes, no funsionariu sira katak, depois atividades hirak nee reativa ba sira neebe mak partisipa iha atividades hirak nee, nee ema hirak neebe tuir ona vasina dala rua,” tenik nia.*

Reportajen: Jacinta Sequeira
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 21 Setembru: Kazu Pozitivu 67 & Rekuperadu 318

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 67 no kazu rekuperadu hamutuk 318. "Kazu detetadu foun neebe relata...

Sai PR Labele Halo Terus Povu

DILI, STLNEWS.co – Tuir lian Komunidade Agostina Soares katak, se mak atu kandidata an ba Prezidente Republika ba tinan 2022-2027, labele halo terus tan povu...

Fundasaun Codiva Haklean Konesementu LGBTI Ba Autoridade Lokal

DILI, STLNEWS.co – Fundasaun Codiva haklean informasaun no konesementu konaba asuntu Lesbian Gay Bisexual Trans Intersex (LGBTI) ba autoridade lokal. Haktuir Diretora Ezekutiva Fundasaun Codiva...
%d bloggers like this: