MS Selebra Loron Mundial Ai-Han Seguru

DILI, STLNEWS.co – Loron 7 fulan Junnu, nasaun hotu-hotu iha mundu inklui Timor-Leste selebra loron mundial Ai-han Seguru ho tema “Ai-han seguru hahu agora, ba futuru neebe saudavel”. Ida nee selebrasaun ba dala-tolu nian hafoin selebrasaun dahuluk realiza iha tinan 2019.

Hatete Vise Ministru Saude (MS), Bonifacio Mau Coli dos Reis, liu husi deskursu iha MS, Segunda feira (07/06/2021).

Nia rekonese naha todan ba moras sira neebe kauza husi ai-han, Asembleia Jeral Nasoens Unidas, deklara loron 7 fulan Junnu nuudar loron dedikadu ba ai-han seguru.

“Fanun ita hotu, hodi haree hikas katak ai-han seguru asuntu ida neebe esensial maibe ladun hetan atensaun forte, tanba ai-han neebe la seguru responsabiliza ba kauza moras oi-oin iha mundu, no bele kauza risku ba defisiensia nutrisaun no mortalidade,” tenik nia.

Nia esplika, grupu sira neebe vulneravel no risku aas liu maka hanesan labarik menus husi idade tinan 5, inan isin-rua, inan fo susu, idozu no sira neebe ho imuno komprometidu.

Nia informa, ho pandemia COVID-19 neebe aumenta kada loron, hamosu dezafiu boot ba parte kompetente sira neebe responsabiliza ba kontrolu nasional, ai-han seguru atu kontinua halao sira nia funsaun no atividade sira neebe iha konkordansia tuir regulamentu no padraun nasional no rekomendasaun internasional sira.

“Maibe, dezafiu sira nee ita bele hamenus bainhira ita idak-idak rekonese katak ai-han seguru ita hotu nia responsabilidade,” nia informa.

Nia afirma, i kontribuisaun, kolaborasaun no halo tuir ka implementa padraun ba pratika ai-han seguru ho diak sei asegura, nia emar, ekonomia no planeta neebe saudavel. Tanba nee tenke haforsa ai-han seguru liu husi asegura ho seguru, katak Governu iha papel importante hodi asegura ema hotu hotu bele asesu ba ai-han neebe seguru no nutritivu.*

Reportajen: Jeniche da Costa
Editora: Domingas Gomes

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Aimoruk La Too, Komunidade Buruma Balun La Vasina

BAUCAU, STLNEWS.co - Komunidade iha Suku Buruma antusiasmu tebes atu simu vasina kontra Covid-19, maibe aimoruk la sufisiente, nunee balun deit mak simu vasina...

Reativa Eskola Iha Baucau Sei Marka Audensia Ho MEJD

BAUCAU, STLNEWS.co - Diretor Servisu Munisipal Edukasaun, Juventude, no Desportu (SMEJD) Baucau, Segunda semana oin sei marka audensia ho Ministeriu Edukasaun, Juventude, no Despostu...

Komunidade Hakbesik An Ba Parte Saude Hodi Simu Vasina

DILI, STLNEWS.co - Komunidade aldeia hat iha Suku Zulo, Postu Administrativu Zumalai, Munisipiu Covalima hakbesik an ona ba saude hodi simu vasina doze primeiru...
%d bloggers like this: