PNTL Obriga Vendedores Ambulante Uza Maskra No Mantein Distansiamentu Sosial

Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) liu husi Komandu Polisia Munisipiu Dili orienta membru PNTL sira halo operasaun konjunta hamutuk ho Batelaun Ordem publiku (BOP), hodi kontrola vendedores sira neebe mak halao negosiu iha dalan ninin Merkadu Comoro to Rotunda Nicolau Lobato Tasi Tolu, atu mantein distansia sosial no uza maskra. (Foto: STL/Efizenia da Costa)

DILI, STLNEWS.co – Polisia Nasional Timor Leste (PNTL) liu husi Komandu Polisia Munisipiu Dili orienta membru PNTL sira halo operasaun konjunta hamutuk ho Batelaun Ordem publiku (BOP), hodi kontrola vendedores sira neebe mak halao negosiu iha dalan ninin Merkadu Comoro to Rotunda Nicolau Lobato Tasi Tolu, atu mantein distansia sosial no uza maskra.

Segundu komandante Polisia Nacional Timor Leste (PNTL) munisipiu Dili, Superintendente Euclides Belo, informa purtantu alerta neebe mak governu alerta ona nomos orienta ona, estadu emerjensia neebe maka iha, tanba nee too iha dia 1 to dia 2 nee, komandu PNTL munisipiu Dili simu ona orientasaun husi komando jeral hodi ezekuta kedas, aktividades hirak nee.

“Ohin loron 31 fulan Dezembru, ultimu dia ba tinan 2020. Tanba nee maka ita nia venderores ambulante sira neebe mak faan sasan aproveita estrada publiku tanba nee komandu PNTL, munisipiu Dili haree katak, bele foti risku ba movimentu transporte sira. Tanba nee mak komandu orienta forsa rezerva sira mos halo patrulamentu nomos seksaun polisia tranzitu, avizu ba sira proividu faan sasan iha estrada boot, no tenki mantein distansiamentu sosial ou utiliza nafatin maskra bainhira halao atividades negosiu,” dehan nia ba jornalista sira liu husi iha nia knaar fatin Caicoli Dili, Kinta (31/12/2020).

Foto: STL/Efizenia da Costa

Nia dehan, iha dadersan nee sira sei iha mos toleransia neebe mak sira iha, mesmu toleransia nee sira bele kontra regra ruma maibe PNTL tolera, hodi orienta patrulla sira nunee bele kontrola ho diak, liuliu movimentu sira neebe mak iha.

“Tanba ita hatene katak ita nia funsionariu sira nee bele hetan netik salariu uituan ka barak maibe sei hetan netik. Maibe hanesan ita nia komunidade sira nee, estadu emerjensia sira labele butuk hamutuk iha merkadu maibe sira balun tenki mai faan iha dalan sira nee atu bele faan sasan baziku ruma,” dehan nia.

Tanba nee PNTL mos iha konsiderasaun ba sira no too oras neebe maka determina nee tenki orienta sira ba faan iha merkadu maibe tenki kumpri nafatin regra estadu emerjensia liu-liu distansiamentu sosial no utiliza maskra ka fase liman ou uza maskra ka uza hand sanitizer hodi bele hamos liman bainhira halao aktividades ruma.

“Tanba iha Dili ita hetan ona informasaun husi saude kuaze ema nain sanulu resin ona maka kona ona Covid, nee klaru katak halo tratamentu saude liuliu iha izolamentu. Tanba nee mak PNTL hatutan informasaun sira nee tuir lei nia orientasaun nunee bele kumpri nafatin regras neebe fo sai ona,” dehan nia.

Reportajen: Efizenia da Costa
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here