PR Preokupa Ho Prestasaun Servisu Saude Nia

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatete, preokupasaun neebe mak boot tebes ba ema hotu mak konaba prestasaun serbisu saude nia iha rai laran. (Foto: Media PR)

LIQUICA, STLNEWS.co – Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatete, preokupasaun neebe mak boot tebes ba ema hotu mak konaba prestasaun serbisu saude nia iha rai laran.

Prezidente Republika Francisco Guterres Lú Olo hatoo kestaun nee liu husi nia diskursu bainhira komemora 28 Novembru ba dala 45 iha munisipiu Liquica, Sabado (28/11/2020).

“Preokupasaun boot tebes ida ba ita hotu-hotu mak prestasaun servisus saude iha rai-laran. Artigu 57 konstituisaun hatete nunee hotu-hotu iha direitu ba saude no asistensia medika no sanitaria no hotu-hotu iha dever atu defende no promove direitu sira nee, estadu promove harii Servisu Nasional Saude ba ema hotu, no tuir ninia kbiit, gratuitu katak la selu, tuir lei haruka Servisu Nasional Saude tenke iha jestaun dexentralizada no partisipativa. Biar Konstituisaun haruka halo ida nee, ita hotu hatene katak ita-nia servisu prestasaun saude ba publiku sei hasoru nafatin difikuldade barak no oioin.“ hatete PR Lú Olo.

PR hatutan rezultadu husi Servisu Nasional Saude sei fraku nee mak ema mate barak no la hatene tanbasa ka mate tanba la hetan tratamentu. Ba servisu espesializadu balun ba saude, ema tenke ba hodi biit rai-liur no laos hotu-hotu mak konsege hetan ajuda ida nee.

“Prestasaun Servisu Saude sai preokupasaun boot liutan bainhira ita hasoru risku Covid-19 tama mai no hamate ita-nia ema. Atu proteje lalais ita-nia povu husi kalamidade publika ida nee, estadu Timor-Leste hatan kedas ho estadu emerjensia. Ita tenke implementa duni estadu emerjensia tanba so liu hosi estadu emerjensia mak ita foin bele halo suspensaun ba ema nia direitu no liberdade fundamental sira balu, tuir artigu 25 Konstituisaun haruka. Tan nee mak durante nee fulan-fulan ita tenke hanaruk estadu emerjensia hodi bele halo prevensaun no kontrola moras Covid-19 iha ita-nia rain.” hatete Lú Olo.

Aman Nasaun nee hatutan ho ameasa husi pandemia Covid-19, ema hotu haree momoos katak Servisu Nasional Saude la preparadu atu hatan kedas ba moras foun nee.

“Ita-nia estadu emerjensia dahuluk halao ho medida rigoroza tebes hodi fo tempu ba ita-nia governu harii fatin kuarentena no izolamentu, fo formasaun ba ita-nia pesoal saude no eduka ita-nia komunidade atu rekonese sinal husi moras aat nee no oinsá proteje-an, proteje maluk sira no buka tratamentu iha neebe. Covid-19 obriga País sira taka fronteira atu proteje-an no país sira laos dezenvolvidu tama iha situasaun difísil tebes, liu-liu sira neebe depende ba importasaun produtus bazikus husi rai-liur. Ita bele dehan katak Timor-Leste hadeer duni maibe laos deit atu proteje povu husi moras Covid-19 maibe atu haree dook liutan, ba oinsa ita hadiak no hasae ita-nia ekonomia nasional ba beibeik no nunee garante ita-nia soberania nasional, iha aspetu hotu-hotu.” afirma Lú Olo.

Lu Olo hatutan tanba krize pandemia nee, mai fanun ema hotu, liu-liu ukun nain sira atu organiza-an diak liutan, atu hadiak lalais sistema saude no seguransa sosial no povu nia kondisaun moris. Tanba Covid-19 la hili ema, ema hotu tenke fanun-an mos hodi servisu hamutuk atu proteje malu no proteje família.

Nia hatutan Timor-Leste tenke harii hodi biit Servisu Nasional Saude ida neebe preparadu atu prevene moras neebe deit no halo tratamentu lalais ba ema moras, iha tempu neebe deit. Atu iha mediku no pesoal tekniku ba servisu espesializadu mos, ekipamentu no meius diagnostiku natoon no jestor diak ba servisus saude, iha momentu hotu-hotu. Atu ema haburas prestasaun servisu saude exelente ida iha rain laran no tau matan ba ema hotu-hotu.

Nunee mos saude publika viabiliza husi Estadu. Saude publika regula husi asaun Estadu nian liu husi Ministeriu Saude. Importante implementa polítika saude publika diak, atu ema moris saudavel beibeik, atu garante ema nia partisipasaun iha planu rekuperasaun ekonomika no kreximentu ekonomiku.*

Reportajen: Emerenciana Pinto
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here