Presiza Aumenta Rekursu Umanu Saude Munisipiu Manufahi

DILI, STLNEWS.co – Servisu Saude Munisipiu Manufahi (SSM) presiza aumenta rekursu umanu, tanba iha sentru saude no postu saude sira menus mediku no parteira sira.

Kestaun nee hatoo husi Diretora Servisu Saude Munisipiu Manufahi, Florencia Cortereal Tilman dehan, Munisipiu Manufahi iha sentru saude 4 no postu saude hamutuk 23, maibe menus rekursu umanus, tanba nee husu ba Ministeriu Saude aumenta mediku, enfermeira no parteira sira.

Nia dehan, koalia konaba parteira nee la too, tanba iha sentru saude mak inan isin rua sira mai partus barak iha neeba, ho ema nain ida deit sira labele atende hotu. Tanba nee, husu ba Ministeriu Saude atu aumenta tan rekursu, tuir lo-loos kada postu saude tenki iha mediku ida.

“Ami presiza mediku jeral, parteira nomos enfermeira, maibe to’o ogora seidauk iha rekrutamentu ba mediku sira iha Munispiu Manufahi,” dehan nia ba jornalista liu husi telefone, Segunda nee (10/04/2023).

Nia hatutan, pedidu rekrutamentu nee halo iha tinan 2016, maibe oras nee laiha resposta ruma too agora.

Iha fatin ketak, Diretora Ezekutiva Hospital Referal Maubisi, Gabriela da Concencao Magno Pereira informa, durante nee sira menus rekursu umanus hanesan mediku jeral, parteira nomos ba enfermeira sira.

“Tanba ita atu loke tan ICU nee presiza tebes rekursu para nunee bele tama ba iha unidade sira nee hotu, ami nia pedidu nee haruka ona ba nasionál, liu-liu ba Ministeriu Saude, fiar katak ami nia pedidu ida nee bele aprova hodi aumenta tan ami nia rekursu iha nee,“ dehan nia.

Nia haktuir, tuir planu mediku jeral sira presiza aumenta tan nain 6, enfermeiru aumenta nain 16, parteira husu para aumenta tan nain 6, nunee bele reforsa tan servisu pesoal saude sira iha nee.

Nia esplika, ida nee planu ba 2023, tanba durante nee rekursu umanus iha hospital referal nee fatin seidauk prienxe hotu, tanba nee husu ba Ministeriu Saude atu aumenta rekursu.

(nat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here