Profesores – Estudantes Maioria Vasina, Bele Reativa Eskola

DILI, STLNEWS.co – Relasiona ho eskola online ladun benefisiu ba estudante sira, tanba nee karik haree profesores ho estudantes sira maioria vasina ona, bele reativa fali aulas.

Tuir Deputada Komisaun F, trata asuntu edukasaun, kultura, no sidadania, Isabel Ximenes katak, Governu nia desizaun atu reativa eskola nee, tanba bazeia ba numeru profesores sira neebe mak, kuaze maioria vasina, i nunee mos família sira iha uma, hahu husi oan sira mais de tinan 18 ba leten nee barak mak vasina.

“Sira nee neebe mak seidauk vasina, ita espera sira mos bele vasina, tanba ho hanoin ida nee mak planu governu atu reativa eskola sira. Maibe haree ba variante foun mak atu fo impaktu ba estudantes sira nee, ida nee governu deklara ona katak variante foun seidauk identifika iha TL. Neebe se atu reativa fali eskola, ida nee hau sente diak liu tan, tanba ita haree rezultadu husi eskola online nee ladun benefisiu ba ita nia oan sira”, katak Isabel Ximenes ba STL, Tersa (06/07/202) iha PN.

Nia dehan, eskola online nee halo estudantes barak mak la asesu, ida nee impaktu ba dezenvolvimentu labarik sira nian.

Nia afirma, haree ba profesores sira presiza koordenasaun ho Ministériu Saude, hodi vasina ida nee, profesores sira iha Díli, kuaze maioria vasina, enkuantu ba munisipiu tanba foin tama ba kampana, no balu mos vasina ona.

Neebe tuir nia, atu reativa aulas primeiru nee bele komesa iha kapital sira, haree maioria estudante vasina ona, nee bele reativa.

Iha parte seluk Vice Ministru Edukasaun, Juventude, no Desportu (MEDJ), Antonio Guterres hatete, husu ba profesores sira hotu atu kontribui ba saúde ho edukasaun, hodi reativa fali prosesu aprendizajen, bele partisipa iha vasina.

Tanba iha Dili husi total profesores iha iha Dili, profesores sira iha 812 mak vasina ona, tanba nee nia parte kontente tebes, tanba kada loron nee profesores sira sempre vasina neebe numeru vasina nee kada loron aumenta.*

Reportajen: Guilhermina Franco
Editora: Josefa Parada

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Covid-19 Update (26 Jullu 2021): Pozitivu 6, Rekoperadu 45, & Ativu 656

DILI, STLNEWS.co - Loron 26 fulan Jullu liu Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) rejistu kazu pozitivu Covid-19 iha nain 6, Dili...

Demisaun Membru PNTL 3, PN Rekonese Bazeia Ba Regulamentu

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi komisaun B neebe trata asuntu defeza seguransa no negosiu estranjeiru rekonese demisaun membru Polisia Nasional Timor-Leste...

Komisaun F Seidauk Aprova Projetu Lei Protesaun Ba Labarik

DILI, STLNEWS.co - Parlamentu Nasional (PN) liu husi Komisaun F trata asuntu Saude, Seguransa Sosiais no Igualidade Jeneru, seidauk aprova projetu lei protesaun labarik...
%d bloggers like this: