Januario: Ran Iha Banco De Sangue Hamutuk 3.649

DILI, STLNEWS.co – Unidade Banco de Sangue iha tinan 2021 sira hala’o atividade teste ran hamutuk 4.337, maibe sira neebe hala’o doasaun nee iha 3.649.

Unidade Banco de Sangue tinan ida nee halo teste ran iha 4.337, maibe la signifika katak sira nee fo hotu ran, maibe sira neebe fo ran mak hamutuk 3.649.

Hatete Xefe Unidade Banco de Sangue, Januario da Cruz Freitas ba jornalista sira iha Banco de Sangue, Tersa nee (11/01/2022).

“Husi dadus nee, ita iha nee iha 3.649 nee mak halo doasaun ran, hodi apoiu ba moras sira neebe mak presiza ran, tanba nee ran iha Banco de Sangue nee sufisiente,” nia hatete.

Kontinua ba pajina 2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Atletizmu Realiza Kampionatu Nasional

DILI, STLNEWS.co – Federasaun Atletizmu Timor Leste realiza kampionatu nasional, ho objetivu hodi halo selesaun ba atleta sira neebe mak atu partisipa iha kompetisaun Sea...

Suku 4 Iha Munsipiu Aileu Seidauk Asesu Eletrisidade

DILI, STLNEWS.co – To'o oras nee suku 4 iha Munisipiu Aileu, kompostu husi aldeia 31 seidauk asesu eletrisidade, tanba nee sente hanesan diskriminasaun ba populasaun. Informa...

TL Presiza PR Iha Maturidade No Matenek

DILI, STLNEWS.co – Loron 19 fulan Marsu sei hala'o eleisaun prezidensial, tanba nee Timor Leste (TL) presiza Prezidente Republika (PR) neebe maturidade no matenek. Tuir...