Sentru Saude Laleia Menus Konsulta Ambulatoriu

MANATUTO, STLNEWS.co – Husi fulan Janeiru to’o Setembru tinan 2021 nee, pasiente neebe halo konsulta ambulatoriu (OPD) menus tebes iha Sentru Saude Laleia, kompara ho tinan hirak liu ba.

Lia hirak nee hato’o husi Mediku Jeral Servisu Sentru Saude Laleia, Nerio da Conseição de Sousa ba STL iha nia knaar fatin, Sabadu nee (25/09/2021).

“Tinan ida nee konsulta OPD menus liu kompara ho tinan hirak liu ba, antes mosu pandemia ida nee,” dehan Nerio.

Nia hatutan, iha tinan hirak liu ba, antes pandemia mosu iha Timor Leste, Sentru Saude Laleia rejistu numeru moras Infeksaun Respiratoriu Agudu (IRA) sempre sai numeru boot, maibe iha tinan ida nee rejistu hypertensaun mak numeru aas.

Nia esplika, hypertensaun moras nee numeru as, tanba kauza husi hahan kimiku, tanba komunidade sira barak mak ohin loron konsumu deit hahan husi loja nian, nunee mos fuma tabaku.

Nia afirma liutan, ba moras Infeksaun Respiratoriu Agudu rejistu iha Sentru Saude Laleia ba tinan ida nee, maioria labarik tinan 6 mai kraik, maibe ba ema adultu, rona informasaun neebe mak espalla, ligadu ho moras pandemia Covid-19 iha media sosial, nunee pasiente barak mak labele halo konsulta ba moras Infeksaun Respiratoriu Agudu, neebe mak sira infrenta.

Parte Sentru Saude Laleia, nafatin apela ba komunidade atu kontinua hakbesik an ba pesoal saude sira, hodi halo tratamentu rutina ba moras hypertensaun no Infeksaun Respiratoriu Agudu, neebe mak dadaun nee rejistu iha sentru saude nee, atu nunee bele halakon moras sira nee.

Nunee mos Nerio husu ba joven foinsae sira, reduz fuma tabaku, no halo ezersisiu iha dader no loraik atu saude kontinua diak, tanba dalan halo ezersisiu mak raan bele halo sirkulasaun diak iha isin lolon.*

Reportajen: Tomas Reis

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 20 Outubru: Kazu Foun Hamutuk 16

DILI, STLNEWS.co - Ohin loron Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) rejistu kazu foun hamutuk 16, iha Dili 14 no munisipiu seluk iha nain 2. "Kazu...

Membru F-FDTL Foun Ida Halai Lakon

DILI, STLNEWS.co - Membru foun FALINTIL Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) ida ohin halai lakon iha sentru formasaun Metinaro tanba la augenta ho instrusaun...

Maromak La Dukur Ba Nia Ema

DILI, STLNEWS.co - Maromak mak iha kbiit tomak sempre akompanha ema hotu iha tempu saida deit no nunka dukur ba ema, tanba ne'e presiza...