Sentru Saúde Ermera (SSE) Menus Rekursu Humanus

Diretor Saúde Munisipiu Ermera, Antonio Dedeus Fatima. (Photo: STL News/Natalina Lopes)

DILI, STLNEWS.co – Sentru Saúde Ermera (SSE), agora dadauk sira iha fasilidade foun aumenta, maibe rekursu humanus maka menus.

“Ami nia preokupasaun maka rekursu humanus tamba agora dadauk ami iha fasilidade foun aumenta tan, maibe rekursu humanus maka menus tebes, total pesoal saúde iha Munisipiu Ermera hamutuk 313, iha fasilidade saúde hamutuk 7 no postu saúde hamutuk iha 36,” lia hirak ne’e hato’o husi Diretor Saúde Munisipiu Ermera, Antonio Dedeus Fatima, ba jornalista sira iha Hotel Novu Turismo, Lecidere, Segunda (24/08/2020).

Nia haktuir tan, kada postu saúde SSE tau mediku ida ou infermeira ida deit, ida ne’e maka lasufisiente tanba tuir planu governu nian kada postu saude ida tenki tau parteira ida infermeiru ida, no mediku ida, i tekniku aleadu sira, maibe problema hela ho rekursu humanus, tamba ida ne’e maka iha postu saúde ida tau mediku ida deit, dala mos tau infermeiru ida deit no parteira ida deit.

Reportajen: Natalina Lopes

Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here