Suku 3 Iha Postu Baucau Vila Partisipa Vasina

BAUCAU, STLNEWS.co – Responsavel Expanded Program on Imunization, Artimizia A. X. Guterres hatete, Suku tolu (3) iha Postu Administrativu Baucau Vila atinjementu diak, durante loron sanulu (10) pesoal saude sira halo kobertura vasinasaun ba kada suku.

“Loron 10 kobre suku sira nee atinjimentu neebe diak mak iha Bucoli, Ossoqueli no Uailili, suku tolu nee mak porsentu diak ona oituan,” dehan Artimizia ba STL, iha nia knaar fatin Riamari, Tersa (24/08/2021).

Nia hatutan, vasinasaun durante hahu husi loron 16 – 26 fulan Agostu tinan nee, husi suku tolu nee mak komunidade nia partisipasaun diak, maibe husi suku seluk daudaun nee sei lao hela, tanba komunidade balun ho distansia neebe dook hanesan mos iha Postu Baguai no Quelicai.

Durante loron ualu, pesoal saude sira halo kobertura vasinasaun kada sentru saude sira iha Munisipiu Baucau, maioria komunidade idade husi 18 too 59 mak partisipa iha kampaña vasinasaun nee, maibe idozus sira la duun partisipa iha kampania vasinasaun nee, tanba dala ruma rona hoax neebe mak espailla iha media sosial no mos distansia neebe mak dook.

Artemizia hatete, idade komorbilidade neebe mak hakarak vasina, maske distansia dook, maibe bainhira halo komunikasaun ho pesoal saude sira, pesoal saude sira sei buka meius oinsa atu lao tuir ba idade komorbilidade neebe mak ho distansia dook.

Durante loron ualu ona kobertura vasinasaun nee lao kada sentru saude sira iha Munisipiu Baucau atinje ona 8.599.

Populasaun iha Munisipiu Baucau neebe mak simu ona doze segundu total hamutuk 12.164, no doze primeiru total hamutuk 33.528, ba sidadaun neebe mak idade 18 ba leten seidauk simu vasinasaun total hamutuk 39.789.*

Reportajen: Tomas Reis
Editor: Ekipa STL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

NEWS UPDATE

Update Covid-19 TL 23 Setembru: Kazu Pozitivu 58, Rekuperadu 148 & Obitu 1

DILI, STLNEWS.co – Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) ohin relata kazu pozitivu iha ema nain 58, i kazu rekuperadu ohin loron 148 no obitu nain...

Vasinasaun Dalan Seguru, Normaliza Situasaun

DILI, STLNEWS.co – Vasinasaun mak dalan seguru hodi normaliza situasaun, no hasae imunidade forte atu prevene Covid-19. Kestaun nee haktuir husi Ministru Ensinu Superior Siensia...

Finalista ICS 292 Simu Graduasaun

DILI, STLNEWS.co – Institutu Ciencia Saude (ICS), ohin halao graduasaun ba finalista hamutuk 292, kompostu husi fakuldade 4 mak hanesan, Fakuldade Enfarmajen, Farmasia, Parteira...
%d bloggers like this: