Asegura Eleisaun Parlamentar 2023, UPF Sei Koloka Membru Ba Munisipiu 3

DILI, STLNEWS.co – Segundu Komandante Unidade Polisia Fronteira (UPF), Superintendenti Asistente Carlos Moniz Maia hatete, eleisaun parlamentar tinan nee, UPF sei koloka membru sira hodi apoiu munisipiu 3.

“Iha eleisaun ita sei koloka efetivu hodi apoiu komando munisipiu 3, mak hanesan Bobonaro, Kovalima no Rejiaun Autonomu Espesial Oekusi Ambeno (RAEOA), agora ninia numeru depende ba proposta neebe komandu tolu nee husu,” dehan Superintendenti Asistente Carlos Moniz Maia ba STL iha Salaun Maubara Room, Timor Plaza, Dili, Kuarta nee (05/04/2023).

Aleinde fo apoiu, UPF mos iha membru rezervadu iha postu hodi halo seguransa, inklui halo movimentu no patrulhamentu hodi halo koordenasaun ho autoridade lokal sira, hodi asegura linha fronteira terestre.

“Tanba ita hatene, ita nia fronteira nee luan, ita iha 272,2 Km ho membru efetivua neebe iha, ita bele dehan sei menus hela atu halo servisu,maibe nee sei la sai kestaun ba iha UPF, ita kontinua servi rai ida nee, hodi halo ita nia movimentu tuir, artigu 78 husi lei organiku PNTL nian,” hatete Maia.

Konaba ekipamentu, intermus ekipamentu sensitivus nomos ekipamentu hanesan transporte inklui buat balun neebe mak nesesita para fasilita servisu membru UPF nian iha terenu, komando tenki haree hodi aumenta.

Kestaun konaba ekipamentu nee nia informa ona ba iha komando jeral i husi Komisaun B Parlamentu Nasional halao ona vizita ba iha kuartel, informa ona iha tinan oin sira sei responde ida nee.

Normalmente movimentu iha fronteira nee lao normal hela, seguransa ba iha tempu kampanha no eleisaun UPF preparadu.

“Situasaun neebe daudaun nee UPF halo ligadu ho kontra bandu no mos atividade ultrapasa linha fronteira ilegal, ita hetan ona orientasaun diretiva husi komando jeral atu asegura fronteira terestre,” katak Segundu Komandante UPF nee.

Aleinde nee, Unidade Patrulhamentu Fronteira mos iha ninia planu propiu, hodi orienta membru sira neebe mak destakadu iha postu linha fronteira.

(cri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here