Autoridade Labele Hakiak Bandidu Iha Bairu Laran

DILI, STLNEWS.co – Tuir Segundu Komandante Jeral Polsia Nasional Timor-Leste (PNTL), Komisariu Polisia Pedro Belo hatete, Autoridade Lokal labele hakiak bandidu no preman iha aldeia laran, tanba povu durante nee la hakmatek no trauma ba situasan neebe akontese iha bairu-bairu.

Nia dehan, husu lider arte marsiais no arte ritual atu kontrola nia membru sira, inklui Autoridade Lokal labele hakiak bandidu no preman iha nian bairu laran, hodi hatauk komunidade no estraga komunidade nia uma, ida nee labele.

Hau husu ba Autoridade Lokal sira lalika hakiak fali preman iha bairu laran, nee labele, hau husu ba autoridade lokal fo informasaun ba PNTL sei lakohi mak ami hatene autoridade lokal mos ami kaer hotu, nunee nasaun nee hakmatek. Ami lakohi imi hakiak preman, bandidu iha imi nian bairu laran, ema sai mos tauk no atu ba vizita nia familia mos tauk nee labele,” hatete Segundu Komandante Jeral PNTL, Komisariu Polisia Pedro Belo ba jornalista sira iha salaun Komandu Jeral PNTL, Dili, Kinta (24/08/2023).

Nia tenik, PNTL hakarak povu nee moris hakmatek,  lakohi preman sira halo trauma povu, ema lao la liver nee labele, tanba nasaun independente ona, ema hotu hakarak moris livre, grupu bandalizmu ida labele domina nasaun nee labele.

Segundu nee mos husu ba arte ritual no arte marsiais nia lider sira atu tau matan ba nia membru sira, tanba lider arte ritual no arte marsias sira la kontrola nia ema sira, tanba lider sira nia kontrola ba nian membru la masimu.

Ate agora ita hotu akompanha laiha lider arte marsiais no arte ritual ida atu hamriik kaolia ba nia membru sira dehan, lalika halo problema no lalika estraga komunidade nian uma laiha, maibe kada fulan kada tinan arte marsias no arte ritual sempre rekruta ema too rihun ba rihun too mil, maibe laiha lider arte marsiais no arte ritual mak iha kapasidade kontrolu nia membru sira, imi iha regras ruma kontrola nia membru sira ka lae, sei laiha nee mak problema sempre mosu iha fatin-fatin,” nia deklara.

Nia informa, PNTL lakohi Lider Arte Marsiais fase liman ba nia membru sira nia hahalok, maibe tenki kontrolu ho didiak, balun sai bandidu no sai preman ba asalta ema estraga komunidade nia uma tuda rahun, komunidade nian uma balu tuda ema nia uma iha dalan-dalan nee labele.

Iha independensia ida nee, ami sei la tolera hahalok aat sira nee, ami sei foti medidas makaas bainhira lider sira la koopera mos sei simu nia sasaun, tanba nasaun nee ema barak mak lakon vida ba rai ida nee,” nia deklara.

Iha fatin hanesan, Xefi Suku Fatuhada, Marcelino Belo esplika, kria Bandido ka preman nee laos autoridade lokal mak kria, maibe governu mak kria, tanba uluk atividade arte marsiais nee taka ona, maibe iha VIII Governu reatifa fali arte marsiais sira, depois  kria tan KARM, ida nee mak kontrolu no regula arte marsiais no arte ritual sira. Maibe too ohin loron sira kria nafatin konflitu iha suku, aldeia no iha bairu-bairu.

Nia informa,  govenru  hatene ona no matan mos ona, tanba koflitu sempre akontese iha komunidade nian leet, oinsa mak fo avaliasaun ba arte marsiais sira, arte marsiais sira nee tak ou kontinua reativa.

Sei governu hakarak reativa nafatin arte marsiais sira nee, fo sansaun ida nee makaas ba sira, tanba lider komunitariu no Autoridade Lokal nee laiha kompetensia atu hapara ema ou kria bandidu,” nia informa.

Nunee mos Iha fatin hanesan, Lider GAM PSHT, Joao Cardoso informa,  prontu responsabiliza aktu krimi no membru sira neebe hatais atributu PSHT iha dalan publiku sei laiha, tanba prontu hodi kontrolu sira.

“Sei membru ida neebe kontinua involve iha kazu krime no kontinua hatais atributu arte marsiais nian,  Polisia tenki kaptura hodi responsabiliza sira nia aktu krimi neebe sira halo, tanba fo hatene ona maibe ita kontinua halo idak-idak responsbilidade,” nia afirma.

(jen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here