Enkontru Altu Nivel Ministeriu Defeza, TL Hetan Apresiasaun

DILI, STLNEWS.co – Enkontru altu nivel Ministeriu Defeza Timor Leste (TL) hetan apresiasaun husi nasaun membru ASEAN sira.

“Enkontru Ministeriu Defeza ASEAN nian ho tan parseriu sira seluk, iha enkontru nee lao diak tebes, Timor Leste hetan apresiasaun husi rai sira seluk, nunee liu-liu membru ASEAN sira simu Timor Leste, Ministeriu Defeza hola parte iha enkontru altu nivel Ministeriu Defeza ASEAN,” dehan Ministru Defeza, Donaciano C. Gomes ba jornalista sira hafoin fila husi Jakarta, iha salaun Konferensia VIP Aeroportu Internasional Comoro, Dili, Tersa (21/11/2023).

Nia dehan, nunee mos parseriu husi ASEAN nian, sira hotu nia apoiu para Timor Leste bele sai membru ASEAN lalais. Iha ajenda neebe mak membru ASEAN sira partisipa, sira prepara tiha ona altu nivel, bolu dehan ofisiais superiores altu nivel husi Ministeriu Defeza ida idak nian, sira prepara ajenda, para alemde ajenda tinan ida tomak ba iha asuntu Seguransa no Defeza ASEAN nian tomak, iha zona ASEAN nian, sira mos defini pozisoens preokupasoens neebe mak iha konaba situasaun neebe mak iha.

“Iha rejiaun Europa mak funu Ukraina nian, no mediu oriente mak funu Palestina ho Izrael sira,” dehan nia.

Nia dehan, asuntu importante neebe mak aprezenta mak oinsa mak membru ASEAN sira bele konsolida situasaun no pozisaun ASEAN nian, para konflitu neebe akontese iha rai zona rejiaun seluk labele afeita mai ASEAN.

Nia dehan, ida nee sai hanesan objetivu komun husi ASEAN nian, para alemde husi objetivu komun ida haree ba ASEAN nia asuntu.

Timor Leste hanesan observador bele observa no bele rona, mais seidauk iha opiniaun formalmente hatoo iha enkontru ida nee.

(mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here