F-FDTL-Australia Kanaliza Bee Moos

BAUKAU, STLNEWS.co – FALINTIL-Forsa Defeza Timor Leste (F-FDTL) hamutuk ho Kooperasaun Defeza Australia kanaliza ona bee moos ba  F-FDTL, Komponente Terestre no Aero.

Liu husi diskursu Xefi Estadu Maior Jeneral F-FDTL, Tenente Jeneral Domingos Raul Falur Rate Laek hatete, bee nudar fonte komum ida neebe afeta kondisaun moris populasaun nian, no iha kazu ida nee mos kondisaun moris militar nian.

Nia dehan, Komponente Terestre sempre iha difikuldade atu hetan bee, armazena no fahe bee ba komponente nia instasalasaun sira hotu.

“Mehi ida neebe naruk atu rezolve problema refere, ohin realiza ona”, tenik Jeneral iha Aibubur laran, Tiriloka, Baukau, Sesta nee (14/07/2023).

Nia dehan, ho apoiu husi orgaun servisu oin-oin, administrasaun sentral no lokal, apoiu husi kooperasaun Australia nian, bele halao servisu ida nee hodi halo kanalizasaun no distribusaun bee ba Komponente  Terestre.

“Tanba nee, hau hakarak fo agradese ba Prezidente Autoridade Munisipiu Baukau ho nia estrutura tomak, no autoridade lokal neebe fo ona apoiu ba F-FDTL, atu halo servisu nee sai realidade,” dehan nia.

Nia hatete, F-FDTL mai husi populasaun, maski iha nia misaun prinsipal, maibe apoiu populasaun nee parte ida iha misaun F-FDTL, tanba nee servisu nee kontribui hodi reforsa ligasaun entre F-FDTL Komponente Terestre no populasaun Munisipiu Baukau.

Nia parte mos agradese ba Electricidade de Timor-Leste (EDTL), Institutu Jestaun Ekipamentu  (IJE), ba sira nia asistensia hodi fasilita eletrisidade no ekipamentu ida nee, hanesan apoiu signfikadu.

Aleinde nee, Jeneral mos agradese ba apoiu husi parte hotu neebe fo ona apoiu hodi kanaliza bee moos nee rasik.

Entretantu, Adidu Defeza Australia ba Timor-Leste, Coronel Paul Pembroke hatete, projetu fornesimentu bee konfiavel ba baze F-FDTL Baukau sai hanesan ezemplu ida, konaba saida mak bele alkansa bainhira forsa armada sira servisu hamutuk.

“DCP Australia hamriik no prontu fo asistensia iha futuru, hanesan kolega no parseiru” katak nia.

Entretantu, Eis Komandante Komponente Terestre, Coronel JosĂ© da Costa Soares “Trix” hatete, kooperasaun neebe Estadu Maior Jeneral  halo ho Kooperasaun Defeza Australia ohin loron konkretiza mehi ida nee iha komponente terestre konaba perfurasaun bee nian.

“Ami mos agradese ba parte hotu nia apoiu, ohin loron bee nee too iha baze Komponente Terestre nian,” katak nia.

(mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here