Komando Jeral Husu Ema Hotu Hadook Aan Husi Problema

DILI, STLNEWS.co – Komando Jeral Polisia Nasional Timor Leste (PNTL), Komisariu Henrique da Costa husu ema hadook aan husi problema no kria pas iha idak-idak nia fatin.

Komando Jeral PNTL, Komisariu Henrique da Costa hatoo kestaun nee ba jornalista sira, bainhira remata halo enkontru ho Prezidente Republika Jose Ramos Horta iha Palasiu Prezidente Bairu Pite, Kuarta 05/04/2023.

Komando Jeral dehan, situasaun enjeral iha teritoriu oras nee lao normal, maski iha kazu asidente no isidente balun, maibe situasaun enjeral lao normal.

“Timor hanesan ema sarani, husu atu selebra loron festa paskua nee ho diak, evita aan, labele envolve aan iha problema ruma. Husu apoiu juventude nia kontribuisaun no ema hotu-hotu ninian atu ita selebra loron paskua nee ho dame,” katak Komando Jeral.

Iha biban nee Komandante PNTL hatete, iha mos kazu asidente neebe akontese rezulta sidadaun lakon vida.

“Ita iha duni insidente no asidente ruma, ita hatene horiseik nee asidente neebe akontese iha munisípiu Likisa, ita nia joven ida lakon vida. Nee tanba dala ruma iha erru umanu ninia iha neeba, dala ruma ita la kuidadu, ita haree dala ruma kondisaun no situasaun nee la presiza atu ultrapasa, tanba ita laiha dalan, asidente nee mosu,” katak nia.

Komando Jeral husu ba motorista sira neebe uza estrada, nafatin kumpri ba iha lei tranzitu ninian, kodigu estrada ninian, kuidadu vida no kuidadu imi nia aan.

Nunee mos konaba kazu joven ida mate iha sela nia prosesu too iha neebe ona, hatan ba kestaun nee, Komando Jeral dehan nia labele fo komentariu ba kazu ida nee, tanba iha ona ekipa imvestigasaun nia liman.

Iha biban nee Prezidente Republika Jose Ramos Horta husu CNE halo interven ba Grupu Arte Marsias neebe inklina aan iha politiku koalia bosok povu iha terenu.

“Liu-liu ba joven sira, ba elementu arte marsial neebe mete iha politika, Grupu Arte Marsial sira dala ruma ita hatene arte marsial ka partidu politiku, ita rona KORK koalia katak KORK nee hanesan buat ida estadu nian, nee hanesan fali KHUNTO mos estadu nia, Naimori mos estadu nia, nee halo mangame tun sae iha eleisaun, la diak nee CNE bele interven, nee hanesan bosok povu manipula oin-oin,” katak PR.

PR mos husu ba grupu oin-oin partidu politiku sira laiha ida halo problema, bele koalia kroat oituan, maibe la halo problema.

“Grupu Arte Marsiais sira mak kuidadu, pior liu kuandu Grupu Arte Marsial nee mos arte politiku, tan arte marsial partidu politiku, partidu politiku arte marsial, nee mak eleitoral haree didiak vota ba se, tanba eleisaun mai povu hili partidu politiku sira, laos vota ba grupu arte marsial, se partidu politiku mak temi beibeik arte marsial nee laos partidu politiku, nia arte marsial, estatutu arte marsial hatete labele tama politika, PSHT nia statutu hatete labele mete iha politika,” katak PR Horta.

(eme)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here