Konflitu Beibeik Fo Impaktu Ba Investimentu TL

DILI, STLNEWS.co – Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) rekonhese katak, konflitu neebe sempre akontese beibeik iha rai laran, ida nee hatudu imajen la diak ba mundu, nunee mos impaktu ba investimentu iha Timor Leste (TL).

Lia hirak nee hatoo husi Komandante Operasaun Nasional PNTL, Superientendente Xefe Jose Soares ba jornalista sira iha Komando Jeral PNTL, Dili, Kuarta (13/09/2023).

“Ita rekonhese katak, konflitu neebe akontese durante nee lori implikasaun la diak ba investimentu iha rai laran,” nia hatete.

Nia dehan, konflitu neebe durante nee akontese iha munisipiu sira, nee nia implikasaun ba TL laran tomak, laos iha munisipiu deit. Tanba ohin loron mundu teknolojia avansadu tebes konflitu ohin akontese, mundu tomak bele asesu ona.

“Konfiltu sira nee bele halo ema stranjeiru sira la mai vizita, nunee mos mai investa iha ita nia rai,  ema sei la mai investe iha ita nia rain no hakarak ka lakohi ita tenki halai ba servisu hodi buka moris iha ema nia rain, tanba ema nia rai iha pas no dame,” nia esplika.

Iha fatin ketak,  Diretor Ezekutivu Fundasaun Mahein (FM), Nelson Belo informa,  konflitu sira neebe akontese tanba problema mentantalidade, nunee mos taka dalan ba ema estranjeiru mai halo investimentu.

“Atu halo prevensaun ba konflitu sira nee kabe ba polítika, ita husu ba Prezidente Republika atu konvoka enkontru Supremu Defesa Seguransa nian atu haree took utilizasaun mekanizmu saida,” nia  tenik.

Nia  sujere labele utiliza deit polísia no militar, tenki envolve hotu ministeriu sira seluk hodi halao nia knaar ho tratamentu neebe integradu.

(jen)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: