Membru F-FDTL Nain 3 Hetan Asidente Iha Darwin, Australia

DILI, STLNEWS.co – Membru FALINTIL – Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL) husi komponente terestre hamutuk nain 30 neebe mak dezloka ba Australia foin lalais nee, hodi tuir ezersisiu Predator Run iha Darwin Australia, iha ezersisiu refere membru F-FDTL nain 3 hetan asidente.

Tuir portavoz F-FDTL Adjuntu Estadu Maior, Capitão de Mar e Guerra Joao da silva hatete, mundu ohin loron moris ho dijital eletronika, nunee bainhira mosu akontesimentu, ruma mundu tomak hatene, tanba asesu.

Nia dehan, realidade akontesimentu neebe mak iha Australia envolve membru F-FDTL nee ofisialmente Komando F-FDTL seidauk iha dokumentu ofisial neebe mak komprova ba iha akontesimentu asidente viaturas tatiku, neebe mak iha Australia liu-liu iha norte teritoriu Darwin.

‘Maibe ho meius teknolojia ohin loron ita boot sira mos rona ona, tanba ida nee mak hau hakarak atu esplika katak, iha duni akontesimetu asidente ida iha ezersisu ida naran Predator Run, nee ezersisiu kombinadu entre Forsas Armadas neebe mak envolve husi nasaun barak,” tenik nia ba jornalista sira iha Quartel Geral, Fatuhada Dili, Sesta (01/09/2023).

Nia dehan, asidente nee akontese iha hori bainrua, tuir informasaun neebe husi Komando F-FDTL simu ona katak, ema nain 3 mak hetan kanek, agora daudaun nee tratamentu lao hela iha ospital Militar Australia.

Nia hatete, ezersisiu nee bolu ezersisiu kombinadu neebe mak involve nasaun barak, hanesan Timor-Leste, indonezia, Filipina ho nasaun seluk iha pasifiku.

“Ezersisiu Predator Run nee nasaun vizinhu Australia mak dezenha no konvida ita,” katak nia.

(mar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

%d bloggers like this: